มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008503 Section : 11
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571504104นายคงฤทธิ์ นาคคงพลศึกษา/57 
2571504105นายครรชิตพล ศรีสะพุงพลศึกษา/57 
3571504106นางสาวจิตรลดา อาริตร์พลศึกษา/57 
4571504107นางสาวจิรพร กินรัมย์พลศึกษา/57 
5571504108นางสาวจิรัญญา นาคคำพลศึกษา/57 
6571504109นางสาวจีราภรณ์ พลภักดีพลศึกษา/57 
7571504110นางสาวชนิตา มาซาพลศึกษา/57 
8571504111นายชัชวาล วิชาจารย์พลศึกษา/57 
9571504114นายชาญวิทย์ ปาสีวงษ์พลศึกษา/57 
10571504115นางสาวฐิตาภา โสภาพพลศึกษา/57 
11571504118จ่าสิบเอกณัฐวุฒิ เขาภูเขียวพลศึกษา/57 
12571504119นายณัฐวุฒิ เดสันเทียะพลศึกษา/57 
13571504120นายธนวัฒน์ อินทะมาตย์พลศึกษา/57 
14571504121นายธเนศ เหลื่อมศรีจันทร์พลศึกษา/57 
15571504122นายธีรพงษ์ เพชรพุทธพลศึกษา/57 
16571504123นายนภนต์ ภัทราภิรักษ์พลศึกษา/57 
17571504127นายบัณฑิต เขียวดีพลศึกษา/57 
18571504129นายพีรยุทธ วิจิวังสาพลศึกษา/57 
19571504201นายเนติพงษ์ ประโพศรีพลศึกษา/57 ก.02 
20571504202นายภรัณยู อินสิมพลศึกษา/57 ก.02 
21571504204นางสาวมัชติชา ไพศาลธรรมพลศึกษา/57 ก.02 
22571504206นายลิขิต ฝาชัยภูมิพลศึกษา/57 ก.02 
23571504213นางสาววิชุดา ประดับบุตรพลศึกษา/57 ก.02 
24571504216นางสาววีรยา บานศิริพลศึกษา/57 ก.02 
25571504218นายศักดิ์สิทธิ์ ทองแสงพลศึกษา/57 ก.02 
26571504219นายศุภชัย สมดีพลศึกษา/57 ก.02 
27571504220นายสมชาติ ปุ้งโพธิ์พลศึกษา/57 ก.02 
28571504224นายเสรี เพชรจันทึกพลศึกษา/57 ก.02 
29571504225นายอดิเทพ เพียรักษาพลศึกษา/57 ก.02 
30571504226นายอนุชา จันทาทรพลศึกษา/57 ก.02 
31571504230นางสาวอริยา สนิทไทยพลศึกษา/57 ก.02 
32571504231นางสาวอุไรวรรณ ระวิพันธ์พลศึกษา/57 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา