มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008503 Section : 12
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571506115นางสาวทิพย์สุดา การรัศมีไทย(ด)/57 
2571506205นางสาวพิชา พลมาตย์ไทย(ด)/57 ก.02 
3571506207นางสาววิภาวดี โกฏิรักษ์ไทย(ด)/57 ก.02 
4571506218นางสาววิรากานต์ ชุมหินไทย(ด)/57 ก.02 
5571506219นายสิทธิพล โพธิ์สุวรรณรัตน์ไทย(ด)/57 ก.02 
6571506301นายเกียรติศักดิ์ สุขยาไทย(ด)/57 ก.03 
7571506302นางสาวจิราภรณ์ อินทรสอนไทย(ด)/57 ก.03 
8571506306นางสาวเกตุชฎาภรณ์ โคตรสมบัติไทย(ด)/57 ก.03 
9571506308นางสาวสิราวรรณ ชำนาญไทย(ด)/57 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา