มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008503 Section : 13
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571506104นางสาวดาริกา สมภาไทย(ด)/57 
2571506122นางสาวอรอนงค์ โม่งปราณีตไทย(ด)/57 
3571506201นางสาวกฤตยาณี ปึนขุนทดไทย(ด)/57 ก.02 
4571506311นางสาวอุษาวดี มากกรัดไทย(ด)/57 ก.03 
5571506313นางสาวจุฑาทิพย์ หาญเวชไทย(ด)/57 ก.03 
6571506314นางสาวดวงแก้ว บุบผานังไทย(ด)/57 ก.03 
7571506315นางสาวนิรันตรี ปิ่นนาคไทย(ด)/57 ก.03 
8571506316นายภีม ภวภูตานนท์ไทย(ด)/57 ก.03 
9571506318นายศุภกฤต บทนอกไทย(ด)/57 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา