มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008503 Section : 14
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1564158125นางสาวพัชรา ทองนะคะไทย(ด)/56 ก.02 (เรียนร่วม) 
2571506103นางสาวณัฐชิมากรณ์ หนูส่งไทย(ด)/57 
3571506109นางสาวสุกัญญา มงคลชัยไทย(ด)/57 
4571506116นางสาวปรียานุช พินิจลึกไทย(ด)/57 
5571506202นางสาวจิดาภา เบียดขุนทดไทย(ด)/57 ก.02 
6571506211นางสาวอัญชนา พิลาดีไทย(ด)/57 ก.02 
7571506213นางสาวจิระประภา บุปะโทไทย(ด)/57 ก.02 
8571506215นางสาวธณกนก สิงห์ดาไทย(ด)/57 ก.02 
9571506216นางสาวพูลศิริ แสงวาโทไทย(ด)/57 ก.02 
10571506220นางสาวสุภัสสรา พุทธวงษ์ไทย(ด)/57 ก.02 
11571506319นายสิริกร เศษวิกาไทย(ด)/57 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา