มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008503 Section : 15
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571506101นางสาวกนกวรรณ เงาชัยภูมิไทย(ด)/57 
2571506106นางสาวมุฑิตา คบบัณฑิตย์ไทย(ด)/57 
3571506108นางสาวสกุลทรัพย์ งวดชัยไทย(ด)/57 
4571506110นางสาวสุริยาพร สิงห์โนนเชือกไทย(ด)/57 
5571506114นางสาวณัฐธิดา พิไลพันธ์ไทย(ด)/57 
6571506303นางสาวดรุณี กล้าศึกไทย(ด)/57 ก.03 
7571506304นางสาวนัดดา กุดหอมไทย(ด)/57 ก.03 
8571506310นางสาวอนุศรา แก้ววิจิตรไทย(ด)/57 ก.03 
9571506322นายเอกพงษ์ นิลใหม่ไทย(ด)/57 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา