มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008503 Section : 16
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1564158107นางสาวจีรวรรณ นุมัติไทย(ด)/56 ก.02 (เรียนร่วม) 
2571506102นางสาวขนิษฐา นิลวงษ์ไทย(ด)/57 
3571506105นางสาวปริฉัตร ราชชมภูไทย(ด)/57 
4571506112นางสาวกรรณิการ์ แตงสูงเนินไทย(ด)/57 
5571506113นางสาวจามจุรี สุ่มมาตรไทย(ด)/57 
6571506203นางสาวณัฐธิดา แสนเรียนไทย(ด)/57 ก.02 
7571506206นางสาวรังสิยา ปัญญาดิษฐ์ไทย(ด)/57 ก.02 
8571506210นางสาวหทัยรัตน์ โนนโพธิ์ไทย(ด)/57 ก.02 
9571506217นางสาวรุ่งทิวา ศรีโยไทย(ด)/57 ก.02 
10571506307นางสาวศิริวรรณ โลนุชไทย(ด)/57 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา