มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008504 Section : 01
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1564119026นายบุญพิทักษ์ สัมพันธารักษ์วิทย์ทั่วไป/56 (เรียนร่วม) 
2564119045นายสุจริตชน เงาะเศรษฐ์วิทย์ทั่วไป/56 (เรียนร่วม) 
3564119045นายสุจริตชน เงาะเศรษฐ์วิทย์ทั่วไป/56 (เรียนร่วม) 
4564119047นางสาวสุธิดา บนสันเทียะวิทย์ทั่วไป/56 (เรียนร่วม) 
5564119145นางสาวสุจิตรา แต่งแดนวิทย์ทั่วไป/56 ก.02 (เรียนร่วม) 
6564135152นางสาวชุลีรัตน์ มีสิทธิ์คณิตศาสตร์ (อ-ท)/56 ก.02 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา