มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1026312 Section : 01
ชื่อวิชา : วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1 หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581505111นายนิพัทธ์ พลราชมอังกฤษ (อ-ท)/58 (เรียนร่วม) 
2581505316นายภัควัฒน์ ใจเย็นอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 (เรียนร่วม) 
3581505322นางสาวสุชาดา แสงสาครอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 (เรียนร่วม) 
4591505101นางสาวกนกวรรณ แสงพระจันทร์อังกฤษ (อ-ท)/59 
5591505102นางสาวกรกนก หาญเพ็ชรอังกฤษ (อ-ท)/59 
6591505103นางสาวกรกนก นาคครุฑอังกฤษ (อ-ท)/59 
7591505104นางสาวกรภัทร์ อุปชัยอังกฤษ (อ-ท)/59 
8591505105นางสาวกันต์กมล ผ่องสนามอังกฤษ (อ-ท)/59 
9591505106นายกิตติพงศ์ พงษ์จำนงค์อังกฤษ (อ-ท)/59 
10591505108นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ธรรมอังกฤษ (อ-ท)/59 
11591505109นางสาวจิราพร กังขอนนอกอังกฤษ (อ-ท)/59 
12591505110นางสาวจุฑามาศ วรนาถนฤมลอังกฤษ (อ-ท)/59 
13591505112นางสาวชณิฐา ลาสิทธิ์อังกฤษ (อ-ท)/59 
14591505113นางสาวชรินทร์ดา อุทัยรัตน์อังกฤษ (อ-ท)/59 
15591505114นางสาวณัฐชยา โยธาอังกฤษ (อ-ท)/59 
16591505115นางสาวณัฐณิชา ศรีสุนทรอังกฤษ (อ-ท)/59 
17591505116นายณัฐพงษ์ ลครพลอังกฤษ (อ-ท)/59 
18591505117นายธนกร สักขาพรมอังกฤษ (อ-ท)/59 
19591505120นางสาวธิดารัตน์ พุ่มโพธิ์ศรีอังกฤษ (อ-ท)/59 
20591505121นางสาวนพรัตน์ เรือนทองอังกฤษ (อ-ท)/59 
21591505124นางสาวนวพิชญ์ สุภพรอังกฤษ (อ-ท)/59 
22591505125นางสาวนัทธมน เนตรวงค์อังกฤษ (อ-ท)/59 
23591505201นางสาวประกายเพชร วิลาวรรณอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
24591505202นางสาวประกายมาศ ฉลองแดนอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
25591505203นางสาวประภัสรา สุขประเสริฐอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
26591505204นางสาวปิยธิดา งามงอนอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
27591505205นางสาวปิยวรรณ ไกรสีอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
28591505206นายพรนิมิตร เพ็งศรีอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
29591505207นางสาวพิธิยา รุณรุทธิ์อังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
30591505208นางสาวพิมลพร มามิมินอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
31591505209นางสาวแพรวพรรณ สนั่นเมืองอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
32591505210นายภูเบศ เบ้าลีอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
33591505211นางสาวรุจีรัตน์ เพิ่มไกรศรีอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
34591505212นางสาววจีนันท์ มานะหาญอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
35591505213นางสาววราภรณ์ พิมวันนาอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
36591505214นางสาววรรณญา สิมมาวงษ์อังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
37591505215นางสาววันวิสาข์ ขวัญบุญจันทร์อังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
38591505216นางสาวศิริพร วงษาอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
39591505217นายศิวากร ทรัพย์มาอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
40591505218นางสาวศุภัครษร โทนะหงษาอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
41591505219นางสาวสุธิตา ยุพินอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
42591505220นางสาวสุพรรษา พงษ์สุวรรณอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
43591505221นางสาวสุพัตรา ภูตาไสยอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
44591505222นางสาวสุภาวดี สว่างตาอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
45591505223นางสาวโสภิดา ฝาไธสงอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
46591505224นางสาวอัจฉรา ฝาชัยภูมิอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
47591505225นางสาวอารีรัตน์ นิกาญจน์กูลอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
48591505226นางสาวภัคพัณณิน ศรีพลอังกฤษ (อ-ท)/59 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา