มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1027401 Section : 01
ชื่อวิชา : การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571505111นายปรมินทร์ อินทรนามอังกฤษ (อ-ท)/57 (เรียนร่วม) 
2571505205นางสาวณัฐริกา ฦาชาอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 (เรียนร่วม) 
3581505101นางสาวกชกร คำบาอังกฤษ (อ-ท)/58 
4581505102นางสาวกรกนก ตะไก่แก้วอังกฤษ (อ-ท)/58 
5581505103นางสาวขนิษฐา อันทะปัญญาอังกฤษ (อ-ท)/58 
6581505105นางสาวเจนจิรา แสนบุญอังกฤษ (อ-ท)/58 
7581505106นายชยานันต์ ตาละบูรณ์อังกฤษ (อ-ท)/58 
8581505108นางสาวณัฐชา อุทัยรัตน์อังกฤษ (อ-ท)/58 
9581505109นายดลสิทธิ์ ถนอมผลอังกฤษ (อ-ท)/58 
10581505110นางสาวนนทรี พลโดดอังกฤษ (อ-ท)/58 
11581505111นายนิพัทธ์ พลราชมอังกฤษ (อ-ท)/58 
12581505113นางสาวปริมญาพร ศิริเมอังกฤษ (อ-ท)/58 
13581505115นางสาวพราวตา เพียทาอังกฤษ (อ-ท)/58 
14581505117นางสาวภัทรา บัวแดงอังกฤษ (อ-ท)/58 
15581505118นางสาวรัชนีกร มานะสุวรรณศรีอังกฤษ (อ-ท)/58 
16581505119นางสาววรัญญา ตู้พิมายอังกฤษ (อ-ท)/58 
17581505120นางสาววิสุดา ป้านภูมิอังกฤษ (อ-ท)/58 
18581505121นางสาวสไบทิพย์ หิรัญเกิดอังกฤษ (อ-ท)/58 
19581505122นางสาวสิริยากร ดวงจิตรอังกฤษ (อ-ท)/58 
20581505123นางสาวสุดารัตน์ โด่งพิมายอังกฤษ (อ-ท)/58 
21581505124นางสาวสุวัจณี ดาวกงแก้วอังกฤษ (อ-ท)/58 
22581505127นางสาวอารียา ทามณีอังกฤษ (อ-ท)/58 
23581505128นางสาวพรสุดา นนตานอกอังกฤษ (อ-ท)/58 
24581505201นางสาวกชกร ลำเหลืออังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
25581505202นายกฤษณะ จันนวลอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
26581505204นางสาวจุฑามาศ ขุนนนท์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
27581505205นายชนะพล ศรีโพนทองอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
28581505206นางสาวชลธิชา ใจปัญญาอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
29581505207นางสาวณัฎฐณิชา ดิษยวนิชอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
30581505208นางสาวณัฐธิดา วงศ์พรหมอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
31581505209นางสาวทิพปภา บุญโนนแต้อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
32581505210นางสาวนภัสวรรณ หารวาระอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
33581505211นางสาวนุชจรีย์ สิงห์ทองอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
34581505212นางสาวประนิดา ปรางชัยภูมิอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
35581505213นายปริเยศ ปาทาอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
36581505214นางสาวพรพิมล ต่อชาติอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
37581505215นางสาวพริตรา คุ้มโพธิ์น้อยอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
38581505216นางสาวพีรดา เชียจอหออังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
39581505217นายยุทธชัย ราษีสวยอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
40581505218นางสาววนิดา จุลนาคอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
41581505219นางสาววรินทร พิทักษ์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
42581505220นางสาวศศิมาพร เบียดขุนทดอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
43581505221นางสาวสรัลนุช สอนผักแว่นอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
44581505222นางสาวสุจิตรา มงคลศรีอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
45581505223นางสาวสุนิสา การะเกษอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
46581505224นางสาวแสงดาว ปลอดโคกสูงอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
47581505225นายอภิสิทธิ์ ขันนอกอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
48581505227นางสาวอุมาพร ตะกิ่มนอกอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
49581505301นางสาวกนกวรรณ สมเสนาะอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
50581505305นางสาวชนิดา กุลโคกอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
51581505306นางสาวชวัลพร ทะลาไธสงอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
52581505307นางสาวฐิตาพร หาญรบอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
53581505309นางสาวธัญญาศิริ โสภางค์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
54581505310นางสาวนันท์นภัส แกขุนทดอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
55581505311นางสาวบุษกร เถื่อนกลางอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
56581505312นางสาวประภัสรา ทองบานอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
57581505314นางสาวพรวิภา หมั่นนอกอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
58581505315นายพิเชษฐ์ คินขุนทดอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
59581505316นายภัควัฒน์ ใจเย็นอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
60581505317นางสาวยุวธิดา ดวงจันทร์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
61581505318นางสาววนิดา ดีปะวีอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
62581505319นางสาววิชชุตา ลาปะอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
63581505321นางสาวสิรินทรา บุญพิมพ์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
64581505322นางสาวสุชาดา แสงสาครอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
65581505323นางสาวสุภาพร คำภาว์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
66581505324นางสาวโศภิดา เสาะสายอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
67581505325นางสาวอัญชลี พรมตาอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
68581505326นางสาวอาริญา ประสานศักดิ์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
69581505327นางสาวเอื้อยตะวัน สอนกุดตุ้มอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
70581505328นางสาวศิรประภา จรรยาวัฒน์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา