มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1036208 Section : 01
ชื่อวิชา : แคลคูลัส 2 หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1591502118นายณัฐพงษ์ วงษ์เพชรคณิตศาสตร์ (อ-ท)/59 (เรียนร่วม) 
2591502128นางสาวโชติรส ผลาทิพย์คณิตศาสตร์ (อ-ท)/59 (เรียนร่วม) 
3591502209นายพิชิต ตาปราบคณิตศาสตร์ (อ-ท)/59 ก.02 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา