มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1046310 Section : 01
ชื่อวิชา : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และระบบอินเตอร์เน็ต หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1564133159นายภัสสร สังแก้วคอมฯศึกษา/56 ก.02 (เรียนร่วม) 
2571503108นายธนพล สุขอนันต์คอมฯศึกษา/57 (เรียนร่วม) 
3581503416นายรัฐกิจ โคตรเมืองคอมฯศึกษา/58 ก.04 (เรียนร่วม) 
4591503101นางสาวกนกพร เหล็กเจริญคอมฯศึกษา/59 
5591503102นางสาวกมลชนก ผาสุขคอมฯศึกษา/59 
6591503103นางสาวเกวลิน ดอนศรีคอมฯศึกษา/59 
7591503104นางสาวเกวลี โสภาทุมคอมฯศึกษา/59 
8591503105นางสาวจิตตวดี ชมญาติคอมฯศึกษา/59 
9591503106นางสาวจิราวรรณ ครองตนคอมฯศึกษา/59 
10591503107นางสาวชนินารถ ประเชษฐาคอมฯศึกษา/59 
11591503108นายชัชวาลย์ จันทร์สว่างคอมฯศึกษา/59 
12591503110นางสาวณัฐนิชา ศรแสงคอมฯศึกษา/59 
13591503111นายทัตเทพ อ่อนเขว้าคอมฯศึกษา/59 
14591503112นางสาวธนัญยา สมโสภาพคอมฯศึกษา/59 
15591503113นายธิติวุฒิ แผ่นบุตรคอมฯศึกษา/59 
16591503114นายธีรวัฒน์ หาญวิชาคอมฯศึกษา/59 
17591503115นายนพดล กระฉอดนอกคอมฯศึกษา/59 
18591503116นายนววร เจริญสุขคอมฯศึกษา/59 
19591503117นายปิยะณัฐ ดีชื่นคอมฯศึกษา/59 
20591503118นางสาวนุชจรี ปัตตาทานังคอมฯศึกษา/59 
21591503119นายบรรลือศักดิ์ แสงมิคอมฯศึกษา/59 
22591503120นายปุรเชษฐ หม่องคำอ้นคอมฯศึกษา/59 
23591503121นางสาววิภาพร เชื้อบัณฑิตคอมฯศึกษา/59 
24591503122นางสาววรญา หอมจันทึกคอมฯศึกษา/59 
25591503201นางสาวพนิดา หาญจิตคอมฯศึกษา/59 ก.02 
26591503203นายพัฒนวิชย์ พลทีคอมฯศึกษา/59 ก.02 
27591503205นายพิสิทธิ์ พิมพ์ลาศรีคอมฯศึกษา/59 ก.02 
28591503206นายภัทรดนัย ใจเขว้าคอมฯศึกษา/59 ก.02 
29591503207นายภัทรพงศ์ คูณฉนวนคอมฯศึกษา/59 ก.02 
30591503208นางสาวภัทราพร ภิญโญดมคอมฯศึกษา/59 ก.02 
31591503209นายมาโนช สามหมอคอมฯศึกษา/59 ก.02 
32591503210นางสาวเมธิกา พลขันธ์คอมฯศึกษา/59 ก.02 
33591503211นางสาวเมริน จันละพันธ์คอมฯศึกษา/59 ก.02 
34591503212นายรังสิมันตุ์ ถนอมศักดิ์คอมฯศึกษา/59 ก.02 
35591503215นางสาวรัติยากร รวงงามคอมฯศึกษา/59 ก.02 
36591503216นายฤทธิเกียรติ ปักเขตานังคอมฯศึกษา/59 ก.02 
37591503217นางสาวลักคณา ป้องท้าวคอมฯศึกษา/59 ก.02 
38591503218นางสาววนิดา นนทะสิงห์คอมฯศึกษา/59 ก.02 
39591503219นายวรากร ชัยภูมิคอมฯศึกษา/59 ก.02 
40591503220นางสาววริศรา รามแสงคอมฯศึกษา/59 ก.02 
41591503222นายณัฐวัตร จุลชาติคอมฯศึกษา/59 ก.02 
42591503223นายณรงค์ บุญสุขคอมฯศึกษา/59 ก.02 
43591503301นายวีระวัฒน์ โมธรรมคอมฯศึกษา/59 ก.03 
44591503302นายวุชฒิภัทร นาคคำคอมฯศึกษา/59 ก.03 
45591503303นายศราวุฒิ อ้อมกลางคอมฯศึกษา/59 ก.03 
46591503304นางสาวศศิธร รวมพรคอมฯศึกษา/59 ก.03 
47591503306นางสาวศิริลักษณ์ พุทธบุรีคอมฯศึกษา/59 ก.03 
48591503307นายสมคิด กิ่งกุลทาคอมฯศึกษา/59 ก.03 
49591503308นางสาวสาธนี โยนกระโทกคอมฯศึกษา/59 ก.03 
50591503309นายสุทธิชา กล้าหาญคอมฯศึกษา/59 ก.03 
51591503310นางสาวสุทธิดา ทองหม่อมคอมฯศึกษา/59 ก.03 
52591503311นายสุทิน สีละโคตรคอมฯศึกษา/59 ก.03 
53591503312นางสาวสุธิดา แสนเสนาคอมฯศึกษา/59 ก.03 
54591503313นางสาวสุปราณี ทวีลาภคอมฯศึกษา/59 ก.03 
55591503314นายสุรศักดิ์ หาญนอกคอมฯศึกษา/59 ก.03 
56591503315นางสาวสุรีฉาย กุญชรคอมฯศึกษา/59 ก.03 
57591503316นางสาวเสาวภา เพียกุนาคอมฯศึกษา/59 ก.03 
58591503317นางสาวอนงค์นาถ แก้วเบ้าคอมฯศึกษา/59 ก.03 
59591503318นางสาวอริยา อยู่เย็นคอมฯศึกษา/59 ก.03 
60591503319นางสาวอัจฉรา รุ่งรัตน์ตระกูลคอมฯศึกษา/59 ก.03 
61591503320นางสาวอาภัสรา เจ็กสูงเนินคอมฯศึกษา/59 ก.03 
62591503321นายอิทธิพัทธ์ อบอุ่นคอมฯศึกษา/59 ก.03 
63591503322นายวรชน นันทพลคอมฯศึกษา/59 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา