มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1046418 Section : 01
ชื่อวิชา : การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581503101นางสาวกมลชนก แตงทรัพย์คอมฯศึกษา/58 
2581503104นายคณิต หล้าเหลาคอมฯศึกษา/58 
3581503106นางสาวฉัตรชนก สันเสนาะคอมฯศึกษา/58 
4581503107นายชัชรินทร์ อ่อนบัตรคอมฯศึกษา/58 
5581503109นายณัฐพงษ์ ยืนชีวิตคอมฯศึกษา/58 
6581503110นางสาวณัฐริกา สายรามคอมฯศึกษา/58 
7581503111นายแทนไท สิงหราชคอมฯศึกษา/58 
8581503112นายธีระวัฒน์ ประทุมทาคอมฯศึกษา/58 
9581503113นายนิฐิพงษ์ ขันแก้วคอมฯศึกษา/58 
10581503115นายพิชาญ รุ่งโรจน์คอมฯศึกษา/58 
11581503116นางสาวมณฑิการ์ โพชะกะคอมฯศึกษา/58 
12581503117นายรัฐพงศ์ ยงขามป้อมคอมฯศึกษา/58 
13581503118นายวรัตถ์ อาจกล้าคอมฯศึกษา/58 
14581503119นายวิชญ์เวธน์ รุ่งแสงสว่างคอมฯศึกษา/58 
15581503121นายศุภชัย นาโหว่คอมฯศึกษา/58 
16581503122นางสาวสุทธิดา สร้อยสิงห์คอมฯศึกษา/58 
17581503124นายอนุศักดิ์ วงษาบุตรคอมฯศึกษา/58 
18581503125นางสาวอรทัย กรุงนอกคอมฯศึกษา/58 
19581503202นางสาวกัญญรัตน์ ไชยธรรมคอมฯศึกษา/58 ก.02 
20581503203นางสาวเกษร เดือดขุนทดคอมฯศึกษา/58 ก.02 
21581503204นายจรูญ แบบทองคอมฯศึกษา/58 ก.02 
22581503206นางสาวชญาสินี พิลาบุตรคอมฯศึกษา/58 ก.02 
23581503208นายณรงฤทธิ์ ปราบภัยคอมฯศึกษา/58 ก.02 
24581503209นายณัฐพงษ์ เสนาหมื่นคอมฯศึกษา/58 ก.02 
25581503211นายธนกฤต ดอกพงษ์กลางคอมฯศึกษา/58 ก.02 
26581503214นายพงศธร แพ่งพนมคอมฯศึกษา/58 ก.02 
27581503216นางสาวมัณทนา เวียนขุนทดคอมฯศึกษา/58 ก.02 
28581503217นางสาวรุ่งรัตน์ พลีพรมคอมฯศึกษา/58 ก.02 
29581503218นายวัชรพงษ์ แสงภักดีคอมฯศึกษา/58 ก.02 
30581503221นายศุภวัฒน์ ฤาเพียรคอมฯศึกษา/58 ก.02 
31581503222นางสาวสุวิมล บุญเฮ้าคอมฯศึกษา/58 ก.02 
32581503223นางสาวหัทยา โพนนางามคอมฯศึกษา/58 ก.02 
33581503224นางสาวอภิญญา กอนไธสงคอมฯศึกษา/58 ก.02 
34581503225นายอรรถเมธ ตะโกนาคอมฯศึกษา/58 ก.02 
35581503301นายกฤตนู ไวยมาตร์คอมฯศึกษา/58 ก.03 
36581503303นายเกียรติศักดิ์ ไชยคำภาคอมฯศึกษา/58 ก.03 
37581503305นางสาวจุฑามาศ บุญมาคอมฯศึกษา/58 ก.03 
38581503307นายชัยนันท์ จันทร์โฉมคอมฯศึกษา/58 ก.03 
39581503308นายณัฏฐกิตติ์ เลี้ยงพรหมคอมฯศึกษา/58 ก.03 
40581503309นางสาวณัฐพร ทองศรีคอมฯศึกษา/58 ก.03 
41581503310นายทัชชาวิทย์ เถาว์ทิพย์คอมฯศึกษา/58 ก.03 
42581503311นางสาวธัญญรัตน์ คงโนนกอกคอมฯศึกษา/58 ก.03 
43581503313นายเนติพงษ์ เต้หนองเป็ดคอมฯศึกษา/58 ก.03 
44581503316นางสาวมัทนีย์ ทองตันคอมฯศึกษา/58 ก.03 
45581503317นางสาวไรวินท์เวธนี เผ่าชัยคอมฯศึกษา/58 ก.03 
46581503318นางสาววันนิสา แพวขุนทดคอมฯศึกษา/58 ก.03 
47581503319นางสาววีนัส จ้งจันสีคอมฯศึกษา/58 ก.03 
48581503320นายศาสตรายุทธ พุกหน้าคอมฯศึกษา/58 ก.03 
49581503321นายสมคิด ศรีเพ็ชร์คอมฯศึกษา/58 ก.03 
50581503324นายอภิรักษ์ เสลาชัยคอมฯศึกษา/58 ก.03 
51581503401นายกฤติน มาด้วงคอมฯศึกษา/58 ก.04 
52581503402นายกัมปนาท ฝ่ายบุญคอมฯศึกษา/58 ก.04 
53581503403นายเขตต์ สีมาพลคอมฯศึกษา/58 ก.04 
54581503406นายชัชพงษ์ คำแพงคอมฯศึกษา/58 ก.04 
55581503407นายชาญณรงค์ แสงแก้วคอมฯศึกษา/58 ก.04 
56581503410นางสาวทิพรัตน์ นามะโตคอมฯศึกษา/58 ก.04 
57581503411นายธิติวุฒิ แก้วทนคอมฯศึกษา/58 ก.04 
58581503412นายนิกร หงษ์พิพิธคอมฯศึกษา/58 ก.04 
59581503413นางสาวประกายเดือน สียางนอกคอมฯศึกษา/58 ก.04 
60581503414นายพลากร โพธิ์เข็มคอมฯศึกษา/58 ก.04 
61581503415นายภานุวัฒน์ ประดับคำคอมฯศึกษา/58 ก.04 
62581503416นายรัฐกิจ โคตรเมืองคอมฯศึกษา/58 ก.04 
63581503417นายวรเทพ กรุงนอกคอมฯศึกษา/58 ก.04 
64581503419นายวีรวัฒน์ จงหมายกลางคอมฯศึกษา/58 ก.04 
65581503420นายศุภชัย ชาติไทยคอมฯศึกษา/58 ก.04 
66581503421นายสหพันธ์ ซื่อสัตย์คอมฯศึกษา/58 ก.04 
67581503422นางสาวหนึ่งฤดี ปะมาคะโมคอมฯศึกษา/58 ก.04 
68581503425นายอาทิตย์ ศรีพลคอมฯศึกษา/58 ก.04 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา