มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1046419 Section : 02
ชื่อวิชา : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581503101นางสาวกมลชนก แตงทรัพย์คอมฯศึกษา/58 
2581503104นายคณิต หล้าเหลาคอมฯศึกษา/58 
3581503106นางสาวฉัตรชนก สันเสนาะคอมฯศึกษา/58 
4581503107นายชัชรินทร์ อ่อนบัตรคอมฯศึกษา/58 
5581503109นายณัฐพงษ์ ยืนชีวิตคอมฯศึกษา/58 
6581503110นางสาวณัฐริกา สายรามคอมฯศึกษา/58 
7581503111นายแทนไท สิงหราชคอมฯศึกษา/58 
8581503112นายธีระวัฒน์ ประทุมทาคอมฯศึกษา/58 
9581503113นายนิฐิพงษ์ ขันแก้วคอมฯศึกษา/58 
10581503115นายพิชาญ รุ่งโรจน์คอมฯศึกษา/58 
11581503116นางสาวมณฑิการ์ โพชะกะคอมฯศึกษา/58 
12581503117นายรัฐพงศ์ ยงขามป้อมคอมฯศึกษา/58 
13581503118นายวรัตถ์ อาจกล้าคอมฯศึกษา/58 
14581503119นายวิชญ์เวธน์ รุ่งแสงสว่างคอมฯศึกษา/58 
15581503121นายศุภชัย นาโหว่คอมฯศึกษา/58 
16581503122นางสาวสุทธิดา สร้อยสิงห์คอมฯศึกษา/58 
17581503124นายอนุศักดิ์ วงษาบุตรคอมฯศึกษา/58 
18581503125นางสาวอรทัย กรุงนอกคอมฯศึกษา/58 
19581503202นางสาวกัญญรัตน์ ไชยธรรมคอมฯศึกษา/58 ก.02 
20581503203นางสาวเกษร เดือดขุนทดคอมฯศึกษา/58 ก.02 
21581503204นายจรูญ แบบทองคอมฯศึกษา/58 ก.02 
22581503206นางสาวชญาสินี พิลาบุตรคอมฯศึกษา/58 ก.02 
23581503208นายณรงฤทธิ์ ปราบภัยคอมฯศึกษา/58 ก.02 
24581503209นายณัฐพงษ์ เสนาหมื่นคอมฯศึกษา/58 ก.02 
25581503211นายธนกฤต ดอกพงษ์กลางคอมฯศึกษา/58 ก.02 
26581503214นายพงศธร แพ่งพนมคอมฯศึกษา/58 ก.02 
27581503216นางสาวมัณทนา เวียนขุนทดคอมฯศึกษา/58 ก.02 
28581503217นางสาวรุ่งรัตน์ พลีพรมคอมฯศึกษา/58 ก.02 
29581503218นายวัชรพงษ์ แสงภักดีคอมฯศึกษา/58 ก.02 
30581503221นายศุภวัฒน์ ฤาเพียรคอมฯศึกษา/58 ก.02 
31581503222นางสาวสุวิมล บุญเฮ้าคอมฯศึกษา/58 ก.02 
32581503223นางสาวหัทยา โพนนางามคอมฯศึกษา/58 ก.02 
33581503224นางสาวอภิญญา กอนไธสงคอมฯศึกษา/58 ก.02 
34581503225นายอรรถเมธ ตะโกนาคอมฯศึกษา/58 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา