มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1046419 Section : 03
ชื่อวิชา : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581503301นายกฤตนู ไวยมาตร์คอมฯศึกษา/58 ก.03 
2581503303นายเกียรติศักดิ์ ไชยคำภาคอมฯศึกษา/58 ก.03 
3581503305นางสาวจุฑามาศ บุญมาคอมฯศึกษา/58 ก.03 
4581503307นายชัยนันท์ จันทร์โฉมคอมฯศึกษา/58 ก.03 
5581503308นายณัฏฐกิตติ์ เลี้ยงพรหมคอมฯศึกษา/58 ก.03 
6581503309นางสาวณัฐพร ทองศรีคอมฯศึกษา/58 ก.03 
7581503310นายทัชชาวิทย์ เถาว์ทิพย์คอมฯศึกษา/58 ก.03 
8581503311นางสาวธัญญรัตน์ คงโนนกอกคอมฯศึกษา/58 ก.03 
9581503313นายเนติพงษ์ เต้หนองเป็ดคอมฯศึกษา/58 ก.03 
10581503316นางสาวมัทนีย์ ทองตันคอมฯศึกษา/58 ก.03 
11581503317นางสาวไรวินท์เวธนี เผ่าชัยคอมฯศึกษา/58 ก.03 
12581503318นางสาววันนิสา แพวขุนทดคอมฯศึกษา/58 ก.03 
13581503319นางสาววีนัส จ้งจันสีคอมฯศึกษา/58 ก.03 
14581503320นายศาสตรายุทธ พุกหน้าคอมฯศึกษา/58 ก.03 
15581503321นายสมคิด ศรีเพ็ชร์คอมฯศึกษา/58 ก.03 
16581503324นายอภิรักษ์ เสลาชัยคอมฯศึกษา/58 ก.03 
17581503401นายกฤติน มาด้วงคอมฯศึกษา/58 ก.04 
18581503402นายกัมปนาท ฝ่ายบุญคอมฯศึกษา/58 ก.04 
19581503403นายเขตต์ สีมาพลคอมฯศึกษา/58 ก.04 
20581503407นายชาญณรงค์ แสงแก้วคอมฯศึกษา/58 ก.04 
21581503410นางสาวทิพรัตน์ นามะโตคอมฯศึกษา/58 ก.04 
22581503411นายธิติวุฒิ แก้วทนคอมฯศึกษา/58 ก.04 
23581503412นายนิกร หงษ์พิพิธคอมฯศึกษา/58 ก.04 
24581503413นางสาวประกายเดือน สียางนอกคอมฯศึกษา/58 ก.04 
25581503414นายพลากร โพธิ์เข็มคอมฯศึกษา/58 ก.04 
26581503415นายภานุวัฒน์ ประดับคำคอมฯศึกษา/58 ก.04 
27581503416นายรัฐกิจ โคตรเมืองคอมฯศึกษา/58 ก.04 
28581503417นายวรเทพ กรุงนอกคอมฯศึกษา/58 ก.04 
29581503419นายวีรวัฒน์ จงหมายกลางคอมฯศึกษา/58 ก.04 
30581503420นายศุภชัย ชาติไทยคอมฯศึกษา/58 ก.04 
31581503421นายสหพันธ์ ซื่อสัตย์คอมฯศึกษา/58 ก.04 
32581503422นางสาวหนึ่งฤดี ปะมาคะโมคอมฯศึกษา/58 ก.04 
33581503425นายอาทิตย์ ศรีพลคอมฯศึกษา/58 ก.04 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา