มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1056326 Section : 02
ชื่อวิชา : ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ หน่วยกิต 1(0-3-2)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581507321นางสาวศิริพร ศรีดรวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 (เรียนร่วม) 
2581507322นางสาวศิริวรรณ โนนกระโทกวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา