มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1056343 Section : 03
ชื่อวิชา : นิเวศวิทยา หน่วยกิต 2(1-2-3)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581507328นางสาวกาญจนา มาตย์วังแสงวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 (เรียนร่วม) 
2581507329นางสาวปิยวดี ศรีภูธรวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 (เรียนร่วม) 
3591507101นางสาวกนกพร พุทธจักรวิทย์ทั่วไป/59 
4591507102นางสาวกนกวรรณ ละแมนชัยวิทย์ทั่วไป/59 
5591507103นางสาวกฤติยาภรณ์ โสภาลีวิทย์ทั่วไป/59 
6591507104นายกำพล เยี้ยมผาวิทย์ทั่วไป/59 
7591507105นางสาวกิ่งฟ้า สกุลจรวิทย์ทั่วไป/59 
8591507106นางสาวเกษสุดา สุรัตน์โรจน์วิทย์ทั่วไป/59 
9591507107นางสาวจารุวรรณ ช่วยนาวิทย์ทั่วไป/59 
10591507108นางสาวจิดาภา พันธ์ชาติวิทย์ทั่วไป/59 
11591507109นางสาวจิรชยา วังสีโกวิทย์ทั่วไป/59 
12591507110นางสาวจิราพรรณ นามชัยสงค์วิทย์ทั่วไป/59 
13591507111นางสาวจุฑาพร บุญกุลวิทย์ทั่วไป/59 
14591507113นางสาวดรุณี ติดผายวิทย์ทั่วไป/59 
15591507115นางสาวทรรศนีย์ จ่าทันวิทย์ทั่วไป/59 
16591507116นางสาวธนัญญา สมพองวิทย์ทั่วไป/59 
17591507117นายธรณ์ไท วิริยะชาติวิทย์ทั่วไป/59 
18591507118นางสาวธัญญรินทร์ พันสีลาวิทย์ทั่วไป/59 
19591507119นางสาวนภาพร ศรีหริ่งวิทย์ทั่วไป/59 
20591507120นางสาวนิรมล ปร้องนอกวิทย์ทั่วไป/59 
21591507201นางสาวบุณยวีร์ สงครามวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
22591507202นางสาวบุษกร ขำเขว้าวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
23591507203นางสาวประภาพร อุปฮาดวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
24591507204นายปราโมช ชะโยลาวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
25591507205นางสาวพัชรินทร์ รวมกลางวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
26591507206นางสาวพิมพ์พรรณ พรมจันทร์วิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
27591507207นางสาวพิมภักดี ดวงแสนโววิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
28591507208นางสาวเพชรรัตนดา จันทร์คงวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
29591507209นางสาวภัทชา เอี่ยมอุ่นวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
30591507210นางสาวภานุชนารถ แก่นสำโรงวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
31591507212นางสาวรักษ์ ทับประสิทธิ์วิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
32591507213นางสาวรัตนาภรณ์ คำโพธิ์แสงวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
33591507214นางสาวรุ่งฤดี จินดาวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
34591507215นางสาวลักษิกา บุญเสนาวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
35591507216นางสาววราภรณ์ เลี้ยงพรมวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
36591507217นางสาววริษฐา ชัยอาคมวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
37591507219นางสาววิภาวดี วับสันเทียะวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
38591507220นางสาวเวณิการ์ พูลชะนะวิทย์ทั่วไป/59 ก.02 
39591507301นางสาวสิริลักษณ์ หาญสงครามวิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
40591507302นางสาวสุกัญญา โปยขุนทดวิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
41591507303นางสาวสุขกัญญา มณีชาติวิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
42591507304นางสาวสุชาดา อรรคพงษ์วิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
43591507306นางสาวสุภารัตน์ หมั่นจำรูญวิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
44591507308นางสาวสุรางคนา เหล่าโยนขามวิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
45591507309นางสาวสุวนันท์ ยศรุ่งเรืองวิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
46591507310นางสาวเสาวรีย์ ศิริวงษ์วิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
47591507312นางสาวอนัญญา ศรีโยธาวิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
48591507314นางสาวอภิญญา วิยะนัดวิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
49591507315นายอภิวัฒน์ ช่างพิมพ์วิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
50591507316นางสาวอรพรรณ น้ำเพชรวิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
51591507317นางสาวอรุณวรรณ ประกอบแก้ววิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
52591507318นางสาวอัจฉรา แก้วบับพาวิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
53591507319นางสาวอาภาศิริ เรืองฤทธิ์วิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
54591507320นางสาวอุทุมพร ดีกระโทกวิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
55591507321นางสาวไอลดา กุตันวิทย์ทั่วไป/59 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา