มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1056461 Section : 02
ชื่อวิชา : การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571507121นางสาววาสนา หวังปรุงกลางวิทย์ทั่วไป/57 (เรียนร่วม) 
2581507102นางสาวกรวิกา ชำนาญพลวิทย์ทั่วไป/58 
3581507103นางสาวงามตา แนนไธสงวิทย์ทั่วไป/58 
4581507105นางสาวเจนจิรา ศรีแก้ววิทย์ทั่วไป/58 
5581507106นางสาวชิตชนก แข็งแอวิทย์ทั่วไป/58 
6581507108นางสาวดลฤดี โคตะวิทย์ทั่วไป/58 
7581507109นางสาวทิพย์สุดา เพชรประไพวิทย์ทั่วไป/58 
8581507111นางสาวนัทมน คุณเทียนวิทย์ทั่วไป/58 
9581507112นางสาวนิศาชล แก้วสลับวิทย์ทั่วไป/58 
10581507114นางสาวปาริฉัตร มิ่งแก้ววิทย์ทั่วไป/58 
11581507115นางสาวพรเทวา หนันเมาวิทย์ทั่วไป/58 
12581507116นางสาวแพรวพรรณ อินทร์มาวิทย์ทั่วไป/58 
13581507117นางสาวภัทรียา คณิตไธสงวิทย์ทั่วไป/58 
14581507118นางสาวเยาวลักษณ์ อินทรกำแหงวิทย์ทั่วไป/58 
15581507119นายวรพล บัวชุมวิทย์ทั่วไป/58 
16581507120นางสาววิภาวรรณ คำใสย์วิทย์ทั่วไป/58 
17581507121นายศานติบูรณ์ ประกอบผลวิทย์ทั่วไป/58 
18581507122นางสาวศิริลักษณ์ อาจศึกวิทย์ทั่วไป/58 
19581507124นางสาวสุดารัตน์ ชัยเพชรวิทย์ทั่วไป/58 
20581507125นางสาวสุพรรณิกา สุหญ้านางวิทย์ทั่วไป/58 
21581507126นางสาวอภิญญา ชาญฉลาดวิทย์ทั่วไป/58 
22581507127นางสาวอารียา วรศรีวิทย์ทั่วไป/58 
23581507201นางสาวกนิษฐา สุวรรณนิตย์กุลวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
24581507202นางสาวกาญจนา วงศ์กาฬสินธุ์วิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
25581507203นางสาวจณิตา สนธิวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
26581507205นายเฉลิมราษฎร์ ชาลีเขียววิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
27581507207นางสาวณัฐมณี สียางนอกวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
28581507208นางสาวดวงฤทัย การเกตุวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
29581507209นายธนากร พันหนองวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
30581507210นายธีรนันท์ กล้าหาญวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
31581507211นายนันทยศ หาปัญณะวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
32581507212นางสาวนุชจรี บุตรดีวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
33581507213นายปฏิรูป เชษฐนอกวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
34581507214นางสาวปาริฉัตร สุปัญญาวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
35581507215นายพิชิตพล อิ่งแก้ววิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
36581507216นางสาวภัณฑิรา มีสำราญวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
37581507218นายรณชัย พลทามูลวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
38581507219นางสาววรรณิสา นิลโอโลวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
39581507221นางสาวศิราณี เสนนอกวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
40581507222นางสาวศิริลักษณ์ สีดาแก้ววิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
41581507223นางสาวสาริณีย์ ยุนสระน้อยวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
42581507224นางสาวสุทธนุช อินศิริวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
43581507226นางสาวอรัญญา ปรางค์ชัยภูมิวิทย์ทั่วไป/58 ก.02 
44581507301นางสาวกมลพร บุญเพ็ชรวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
45581507302นางสาวเกวลี วัจนาวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
46581507303นางสาวจินตนา บุดดาหวังวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
47581507304นางสาวจุฑามาศ อิ้วจันทึกวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
48581507305นายชาญวิทย์ หงษ์ศรีวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
49581507306นายณัฐกานต์ โด่งพิมายวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
50581507307นางสาวณัฐลดา กิ่งชัยวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
51581507309นางสาวธัญลักษณ์ มาลาศรีวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
52581507310นางสาวนภาพร อุตส่าห์การณ์วิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
53581507311นางสาวนิรุวรรณ เนติรัตน์วิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
54581507312นางสาวบุตรศยากรณ์ สถิตย์ธรรมวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
55581507313นางสาวปวีณา โชคทวีวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
56581507314นางสาวเปรมฤทัย พัดตาสิงห์วิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
57581507315นางสาวเพ็ญนภา อุดมพรวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
58581507316นางสาวภัทรา สมน้อยวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
59581507318นางสาวลัดดาวัลย์ ประมูลใหม่วิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
60581507319นางสาววราภรณ์ บุญสาวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
61581507320นางสาวศศิประภา พลทองมากวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
62581507321นางสาวศิริพร ศรีดรวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
63581507322นางสาวศิริวรรณ โนนกระโทกวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
64581507323นางสาวสุกัญญา เบ้าเฟื้อยวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
65581507324นายสุทธิพจน์ บัวทองวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
66581507325นางสาวอภิชยา นุ่มเหล็กวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
67581507326นางสาวอาทิตยา ประทุมชัยวิทย์ทั่วไป/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา