มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1066205 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายลักษณะทรัพย์ หน่วยกิต 2(2-0-4)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1601601101นายจักรพงษ์ มุ่ยหยานิติศาสตร์/60 
2601601102นางสาวณัชวรรณ พุ่มมะเริงนิติศาสตร์/60 
3601601105นางสาวบุษกร เก่งนอกนิติศาสตร์/60 
4601601106นายโปรดปราณ บุญเทียมนิติศาสตร์/60 
5601601107นายภาคภูมิ เจียระนัยนิติศาสตร์/60 
6601601108นายเรืองฤทธิ์ ภูนาสูงนิติศาสตร์/60 
7601601109นางสาววนิดา พินตะคุนิติศาสตร์/60 
8601601110นายศราวุฒิ อิ่นคำแสงนิติศาสตร์/60 
9601601112นางสาวโสภิศ เอกวุธนิติศาสตร์/60 
10601601113นายณัฐพัทธ์ อินทร์มะดันนิติศาสตร์/60 
11601601115นางสาวนิภาพร พุทไธสงค์นิติศาสตร์/60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา