มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1066207 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571601107นางสาวชานิดา บุญกุลนิติศาสตร์/57 (เรียนร่วม) 
2571601116นายบรรชา แบ่งคอนสารนิติศาสตร์/57 (เรียนร่วม) 
3591601104นายทนงศักดิ์ กุมภานิติศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
4601601101นายจักรพงษ์ มุ่ยหยานิติศาสตร์/60 
5601601102นางสาวณัชวรรณ พุ่มมะเริงนิติศาสตร์/60 
6601601105นางสาวบุษกร เก่งนอกนิติศาสตร์/60 
7601601106นายโปรดปราณ บุญเทียมนิติศาสตร์/60 
8601601107นายภาคภูมิ เจียระนัยนิติศาสตร์/60 
9601601108นายเรืองฤทธิ์ ภูนาสูงนิติศาสตร์/60 
10601601109นางสาววนิดา พินตะคุนิติศาสตร์/60 
11601601110นายศราวุฒิ อิ่นคำแสงนิติศาสตร์/60 
12601601112นางสาวโสภิศ เอกวุธนิติศาสตร์/60 
13601601113นายณัฐพัทธ์ อินทร์มะดันนิติศาสตร์/60 
14601601115นางสาวนิภาพร พุทไธสงค์นิติศาสตร์/60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา