มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1066213 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายลักษณะประกันภัย หน่วยกิต 2(2-0-4)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571601116นายบรรชา แบ่งคอนสารนิติศาสตร์/57 (เรียนร่วม) 
2591601103นางสาวณัฐริกา เพ็งธรรมมานิติศาสตร์/59 
3591601104นายทนงศักดิ์ กุมภานิติศาสตร์/59 
4591601105นายอินทรภัทร ก้องเกียรติสิรินิติศาสตร์/59 
5591601106นายปรีชา น้อยโจมนิติศาสตร์/59 
6591601107นายพงศกร พรมมหาชัยนิติศาสตร์/59 
7591601109นายภูมิ นามวิเศษนิติศาสตร์/59 
8591601111นายวินัย เลิกนอกนิติศาสตร์/59 
9591601112นายสุทธิพงษ์ ศรีอุดรนิติศาสตร์/59 
10591601113นางสาวสุพัตรา พวงจำปีนิติศาสตร์/59 
11591601115นางสาวอรอนงค์ ภูบัวเงินนิติศาสตร์/59 
12591601116นางสาวอาธิภรณ์ คนฉลาดนิติศาสตร์/59 
13591601117นายพันโท บุญมีสง่านิติศาสตร์/59 
14601601101นายจักรพงษ์ มุ่ยหยานิติศาสตร์/60 
15601601102นางสาวณัชวรรณ พุ่มมะเริงนิติศาสตร์/60 
16601601105นางสาวบุษกร เก่งนอกนิติศาสตร์/60 
17601601106นายโปรดปราณ บุญเทียมนิติศาสตร์/60 
18601601107นายภาคภูมิ เจียระนัยนิติศาสตร์/60 
19601601108นายเรืองฤทธิ์ ภูนาสูงนิติศาสตร์/60 
20601601109นางสาววนิดา พินตะคุนิติศาสตร์/60 
21601601110นายศราวุฒิ อิ่นคำแสงนิติศาสตร์/60 
22601601112นางสาวโสภิศ เอกวุธนิติศาสตร์/60 
23601601113นายณัฐพัทธ์ อินทร์มะดันนิติศาสตร์/60 
24601601115นางสาวนิภาพร พุทไธสงค์นิติศาสตร์/60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา