มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1066319 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายปกครอง หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571601116นายบรรชา แบ่งคอนสารนิติศาสตร์/57 (เรียนร่วม) 
2581601115นางสาวเบญจวรรณ กองทุ่งมนนิติศาสตร์/58 (เรียนร่วม) 
3591601103นางสาวณัฐริกา เพ็งธรรมมานิติศาสตร์/59 
4591601105นายอินทรภัทร ก้องเกียรติสิรินิติศาสตร์/59 
5591601106นายปรีชา น้อยโจมนิติศาสตร์/59 
6591601107นายพงศกร พรมมหาชัยนิติศาสตร์/59 
7591601109นายภูมิ นามวิเศษนิติศาสตร์/59 
8591601111นายวินัย เลิกนอกนิติศาสตร์/59 
9591601112นายสุทธิพงษ์ ศรีอุดรนิติศาสตร์/59 
10591601113นางสาวสุพัตรา พวงจำปีนิติศาสตร์/59 
11591601115นางสาวอรอนงค์ ภูบัวเงินนิติศาสตร์/59 
12591601116นางสาวอาธิภรณ์ คนฉลาดนิติศาสตร์/59 
13591601117นายพันโท บุญมีสง่านิติศาสตร์/59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา