มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1066320 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายลักษณะครอบครัว หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1591601103นางสาวณัฐริกา เพ็งธรรมมานิติศาสตร์/59 
2591601104นายทนงศักดิ์ กุมภานิติศาสตร์/59 
3591601107นายพงศกร พรมมหาชัยนิติศาสตร์/59 
4591601111นายวินัย เลิกนอกนิติศาสตร์/59 
5591601115นางสาวอรอนงค์ ภูบัวเงินนิติศาสตร์/59 
6591601116นางสาวอาธิภรณ์ คนฉลาดนิติศาสตร์/59 
7591601117นายพันโท บุญมีสง่านิติศาสตร์/59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา