มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1066429 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายลักษณะพยาน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581601121นายพินิจพงษ์ รักษาภักดีนิติศาสตร์/58 
2581601126นายวิศรุต เพียรสูงเนินนิติศาสตร์/58 
3591601105นายอินทรภัทร ก้องเกียรติสิรินิติศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
4591601106นายปรีชา น้อยโจมนิติศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
5591601109นายภูมิ นามวิเศษนิติศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
6591601112นายสุทธิพงษ์ ศรีอุดรนิติศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
7591601113นางสาวสุพัตรา พวงจำปีนิติศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา