มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1077309 Section : 02
ชื่อวิชา : ภาวะผู้นำ หน่วยกิต 3(3-0)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1591601103นางสาวณัฐริกา เพ็งธรรมมานิติศาสตร์/59 
2591601113นางสาวสุพัตรา พวงจำปีนิติศาสตร์/59 
3591601115นางสาวอรอนงค์ ภูบัวเงินนิติศาสตร์/59 
4591601116นางสาวอาธิภรณ์ คนฉลาดนิติศาสตร์/59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา