มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1077309 Section : 03
ชื่อวิชา : ภาวะผู้นำ หน่วยกิต 3(3-0)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581601115นางสาวเบญจวรรณ กองทุ่งมนนิติศาสตร์/58 (เรียนร่วม) 
2591601105นายอินทรภัทร ก้องเกียรติสิรินิติศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
3591601106นายปรีชา น้อยโจมนิติศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
4591601107นายพงศกร พรมมหาชัยนิติศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
5591601109นายภูมิ นามวิเศษนิติศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
6591601111นายวินัย เลิกนอกนิติศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
7591601112นายสุทธิพงษ์ ศรีอุดรนิติศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
8591601117นายพันโท บุญมีสง่านิติศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา