มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1077402 Section : 01
ชื่อวิชา : สัมนาทางการจัดการ หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1564412140นางสาวอรณี ชัยชนะบริหาร(จัดการ)/56 ก.02 (เรียนร่วม) 
2581401102นางสาวกาญจนา ชาลีบริหาร(จัดการ)/58 
3581401104นางสาวขวัญสุดา ลำชัยภูมิบริหาร(จัดการ)/58 
4581401106นายเจตนิพัทธ์ ช่วยอุปการบริหาร(จัดการ)/58 
5581401107นางสาวชนิดาภา คงทนบริหาร(จัดการ)/58 
6581401108นายชาญณรงค์ เลิศเรืองสิริวัฒนาบริหาร(จัดการ)/58 
7581401109นายชินกร ขุนม่วงบริหาร(จัดการ)/58 
8581401113นางสาวนิตยา จันทะแจ่มบริหาร(จัดการ)/58 
9581401114นางสาวนิศาชล พิมพ์ชัยภูมิบริหาร(จัดการ)/58 
10581401117นายไพโรจน์ ต้นจำปาบริหาร(จัดการ)/58 
11581401118นายยศกร พันธุ์อุคำบริหาร(จัดการ)/58 
12581401120นายรัฐศาสตร์ เชื้อวิเศษบริหาร(จัดการ)/58 
13581401123นายวันเฉลิม อาจฤทธิ์บริหาร(จัดการ)/58 
14581401126นางสาวสายชล มณีโชติบริหาร(จัดการ)/58 
15581401129นางสาวสุมิตรา เสนาหมื่นบริหาร(จัดการ)/58 
16581401131นางสาวอภิญญา อะทุมพันธ์บริหาร(จัดการ)/58 
17581401132นางสาวอริษา อาจฤทธิ์บริหาร(จัดการ)/58 
18581401201นางสาวกัลยารัตน์ พรประสิทธิ์บริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
19581401204นายจักรพันธ์ โนนฤาชาบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
20581401205นางสาวจุฬาลักษณ์ กุลรักษาบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
21581401207นางสาวชมพูนุช โชคสวัสดิ์บริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
22581401210นางสาวณัฐวดี ลาดเลาบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
23581401211นางสาวนรินธร เขาเขียวบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
24581401212นางสาวนิตยา คลาดโรคบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
25581401213นางสาวนิศาชล พรมหาชัยบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
26581401214นางสาวบุษยมาส วรพลบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
27581401215นางสาวปัทมวรรณ์ ป้องชาลีบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
28581401216นางสาวพิชญา นามปักไต้บริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
29581401218นางสาวรวีภัทร์ คงเกษมบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
30581401219นายรัชชานนท์ ไชยสารบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
31581401220นางสาวรุ่งธิวา งามโนนทองบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
32581401221นายวรรธนะ ลือมงคลบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
33581401222นางสาววราลักษณ์ พนมวงศ์บริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
34581401223นางสาววาสนา โสมาสุขบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
35581401227นางสาวสุกัญญา เลิศล้ำบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
36581401228นางสาวสุพรรษา เรืองเจริญบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
37581401229นายเสกสรร โนนฤาชาบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
38581401230นางสาวอภิญญา สงกอกบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
39581401231นางสาวอรวรรณ ใจปิติบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
40581401232นายอัครพล หาญกำลังบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
41581401233นางสาวอัญชลี จุลนิคมบริหาร(จัดการ)/58 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา