มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1089018 Section : 01
ชื่อวิชา : การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581403102นายกฤตเมธ ปองชัยภูมิบริหาร(คอม)/58 
2581403113นางสาวภัทรภรณ์ หิรัญคำบริหาร(คอม)/58 
3581403114นางสาวมัสยา หงษ์คำมีบริหาร(คอม)/58 
4581403115นายยุทธนา นามปรานิลบริหาร(คอม)/58 
5581403118นางสาววัชรี มะโนคำบริหาร(คอม)/58 
6581403126นายอิทธิพล สำราญรื่นบริหาร(คอม)/58 
7581403127นางสาวอินทิรา แสงมณีบริหาร(คอม)/58 
8581403128นายอุเทน นาหนองขามบริหาร(คอม)/58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา