มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1097411 Section : 01
ชื่อวิชา : การจัดการธนาคารพาณิชย์ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581402102นางสาวกรรณิการ์ เจริญตาบริหาร(การเงิน)/58 
2581402103นางสาวกุลนิษฐ์ ลามพัฒน์บริหาร(การเงิน)/58 
3581402104นางสาวคะนึงนิจ เสาะสายบริหาร(การเงิน)/58 
4581402105นางสาวจารุวรรณ ทับทิมใสบริหาร(การเงิน)/58 
5581402106นางสาวจุฑารัตน์ พลสวัสดิ์บริหาร(การเงิน)/58 
6581402107นางสาวชนนิกานต์ คิดสุขุมบริหาร(การเงิน)/58 
7581402109นางสาวธัญญารัตน์ ปัญญาสิทธิ์บริหาร(การเงิน)/58 
8581402111นางสาวนัทมล วันสืบบริหาร(การเงิน)/58 
9581402112นางสาวนิตยา บัวระบัดบริหาร(การเงิน)/58 
10581402114นางสาวปิยลักษณ์ พิมโพชาบริหาร(การเงิน)/58 
11581402115นางสาวพรทิวา ศรีอภัยบริหาร(การเงิน)/58 
12581402116นางสาวพัชรวดี ศรีสมบัติบริหาร(การเงิน)/58 
13581402117นางสาวพิจิตรตรา ชัยเรืองบริหาร(การเงิน)/58 
14581402118นางสาวพิมลวรรณ์ ผิวเวียงบริหาร(การเงิน)/58 
15581402120นางสาวยุพิน ขอมีกลางบริหาร(การเงิน)/58 
16581402121นางสาวรุฬิยา งามงอนบริหาร(การเงิน)/58 
17581402122นางสาววนิดา จ่าทันบริหาร(การเงิน)/58 
18581402124นางสาววิไลลักษณ์ พรศรีบริหาร(การเงิน)/58 
19581402125นางสาวสายฝน อินทราแสงบริหาร(การเงิน)/58 
20581402127นางสาวสุวัชรีย์ นำชัยภูมิบริหาร(การเงิน)/58 
21581402128นางสาวอภิชญา แกมแก้วบริหาร(การเงิน)/58 
22581402131นางสาวสุพัตรา การเขว้าบริหาร(การเงิน)/58 
23581402201นางสาวกนกวรรณ หารดีบริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
24581402202นางสาวกาญจนา มาตย์ไตรบริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
25581402203นางสาวขนิษฐา ภูหัตการบริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
26581402204นางสาวจารวี อรรถโยโคบริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
27581402206นางสาวเจนจิรา กุลโนนแดงบริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
28581402208นางสาวทอฝัน น้อยทองบริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
29581402212นางสาวเนติมา สระทองอ่อนบริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
30581402213นางสาวปริญญา เชื้อบัวขาวบริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
31581402215นางสาวพรพรรณ เปล่งวรรณ์บริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
32581402217นางสาวพิมพ์พิไล ปลื้มชัยบริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
33581402218นางสาวพิไลวรรณ ชอบใหญ่บริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
34581402220นางสาวรัตติญา รักษาพลบริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
35581402221นางสาวลักษณา กล้าวิเศษบริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
36581402226นางสาวสุภัทตรา ด่านแก้วบริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
37581402228นางสาวอภิญญา แสนบุญศรีบริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
38581402229นางสาวอุทัยวรรณ ดูสันเทียะบริหาร(การเงิน)/58 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา