มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1098404 Section : 01
ชื่อวิชา : สหกิจศึกษา หน่วยกิต 6(0-40)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571402116นางสาวภัทรวดี ปราบคะเชนบริหาร(การเงิน)/57 (เรียนร่วม) 
2571402237นางสาวณัฏฐณิชา อาจหาญบริหาร(การเงิน)/57 ก.02 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา