มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1116102 Section : 01
ชื่อวิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611303101นางสาวกาญจนา ก่อกำลังรัฐศาสตร์/61 
2611303102นางสาวกาญจนา ขวัญพูลรัฐศาสตร์/61 
3611303103นางสาวกุ้งนาง พวดขุนทดรัฐศาสตร์/61 
4611303104นายเขตตกานต์ อาบสุวรรณ์รัฐศาสตร์/61 
5611303105นางสาวเจ้าขา นามบุตรรัฐศาสตร์/61 
6611303106นายต่อตะวัน หล่ากระโทกรัฐศาสตร์/61 
7611303107นายธณัฐชา โรจโนภาสรัฐศาสตร์/61 
8611303108นายธนาวุฒิ ดีบาลรัฐศาสตร์/61 
9611303109นายธีรวัฒน์ ประตาทะกังรัฐศาสตร์/61 
10611303110นางสาวนรีกานต์ ภูฆังรัฐศาสตร์/61 
11611303111นางสาวน้ำทิพย์ แสงแพงรัฐศาสตร์/61 
12611303112นายปฏิภาณ แก้วม่วงรัฐศาสตร์/61 
13611303113นางสาวปวีณา ภูช่างทองรัฐศาสตร์/61 
14611303114นายพงษ์บดินทร์ ถนอมชาติรัฐศาสตร์/61 
15611303115นางสาวพลอยไพลิน อิ่มกลางรัฐศาสตร์/61 
16611303116นางสาวพานทิพย์ ดีนอกรัฐศาสตร์/61 
17611303117นายพีระพงษ์ นามโนนเขวารัฐศาสตร์/61 
18611303118นางสาวรุ่งทิพย์ ริมขามป้อมรัฐศาสตร์/61 
19611303119นางสาวฤทัยรัตน์ โกติรัมย์รัฐศาสตร์/61 
20611303120นางสาวศิริลักษณ์ ดังโพนทองรัฐศาสตร์/61 
21611303121นางสาวสิริกานต์ คชพันธ์รัฐศาสตร์/61 
22611303122นางสาวสุชาบูรณ์ อิงชัยภูมิรัฐศาสตร์/61 
23611303123นายสุภณัฐ ฤาชารัฐศาสตร์/61 
24611303124นายสุรวุฒิ พิมพ์เมืองเก่ารัฐศาสตร์/61 
25611303125นายสุรศักดิ์ นาจะหมื่นรัฐศาสตร์/61 
26611303126นายอนิรุทธิ์ บัวพารัฐศาสตร์/61 
27611303127นางสาวอัญชลีพร แดงสกุลรัฐศาสตร์/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา