มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1116207 Section : 02
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1591301103นายไกรสร สาทกลางรัฐประศาสนศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
2591301107นายจุฑาวุฒิ ใสแสงรัฐประศาสนศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
3591301109นายชยุตม์กาณฑ์ ปัญญารัฐประศาสนศาสตร์/59 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา