มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1116215 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายรัฐธรรมนูญ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1591303101นายกิตติพงษ์ กงชัยภูมิรัฐศาสตร์/59 
2591303102นายจิรัฏฐ์ บุญนภารัฐศาสตร์/59 
3591303104นางสาวจุฑามาศ ปิ่นทองรัฐศาสตร์/59 
4591303105นายชาญวิทย์ บุญโชครัฐศาสตร์/59 
5591303106นายณัฐกิตติ์ จันทะวงศ์รัฐศาสตร์/59 
6591303107นายณัฐพล ดวงสุริยารัฐศาสตร์/59 
7591303108นายถิรเดช ปานะโปยรัฐศาสตร์/59 
8591303109นางสาวทิฐินันท์ แสนขุนทดรัฐศาสตร์/59 
9591303111นายธนากร คณิตไธสงรัฐศาสตร์/59 
10591303112นางสาวธัญวรรณ โคตรภูธรรัฐศาสตร์/59 
11591303114นางสาวนัทชรินทร์ บุญเชี่ยวรัฐศาสตร์/59 
12591303115นายนันทวัฒน์ ทะวะลัยรัฐศาสตร์/59 
13591303116นายนันทวัฒน์ นนทะวงศ์รัฐศาสตร์/59 
14591303117นางสาวเบญจมาศ กับไชยรัฐศาสตร์/59 
15591303118นางสาวพัชราวรรณ คงสว่างรัฐศาสตร์/59 
16591303120นางสาวแพรวนภา พงษ์อุดทารัฐศาสตร์/59 
17591303121นางสาวภรพรรณ บุญนอกรัฐศาสตร์/59 
18591303122นางสาวมินตรา จิตตพงษ์รัฐศาสตร์/59 
19591303123นายเลิศบุญญฤทธิ์ วงศ์ชะนารัฐศาสตร์/59 
20591303124นายวิทยา จุลนันท์รัฐศาสตร์/59 
21591303125นายวิรุฬ ไตรสาณศรีรัฐศาสตร์/59 
22591303126นายศุภกิจ ทองนำรัฐศาสตร์/59 
23591303127นายสมคิด กาเผือกรัฐศาสตร์/59 
24591303128นายสหภูมิ อาจไพวัลย์รัฐศาสตร์/59 
25591303129นายสิทธิพล ชารีตุ้มรัฐศาสตร์/59 
26591303130นางสาวเสน่หา เหล็กชัยรัฐศาสตร์/59 
27591303131นายอภิวิชญ์ มาโพนทองรัฐศาสตร์/59 
28591303132นายอมรเทพ แซ่ตั้งรัฐศาสตร์/59 
29591303134นางสาวอิชยา กอเจริญรัฐศาสตร์/59 
30591303135นายชณาธร ภูงามดีรัฐศาสตร์/59 
31591303136นายสมัย แขวงนอกรัฐศาสตร์/59 
32591303137นายสองภาค ปาเบ้ารัฐศาสตร์/59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา