มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1116222 Section : 01
ชื่อวิชา : การพัฒนาชุมชน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581304101นางสาวเกศมณี ฝาชัยภูมิบริหารทรัพฯ/58 
2581304103นางสาวเจนจิรา ชายันติบริหารทรัพฯ/58 
3581304104นายเฉิดชัย ธงชัยบริหารทรัพฯ/58 
4581304106นางสาวนุชนารถ พรมล้าบริหารทรัพฯ/58 
5581304107นายบุญฤทธิ์ สาระคำบริหารทรัพฯ/58 
6581304110นายยศพร พลรัตน์บริหารทรัพฯ/58 
7581304112นายวัชระพงษ์ ฟากวิลัยบริหารทรัพฯ/58 
8581304113นางสาววิจิตรา พันลำบริหารทรัพฯ/58 
9581304114นายวิษณุ ไปนานบริหารทรัพฯ/58 
10581304116นายศราวุธ สูงเดชบริหารทรัพฯ/58 
11581304119นางสาวสุชาดา ฉอสันเทียะบริหารทรัพฯ/58 
12581304120นายเสถียรพงษ์ เหลานอกบริหารทรัพฯ/58 
13581304121นางสาวอภันตรี พิมพ์สราญบริหารทรัพฯ/58 
14581304122นายชนวิทย์ สีหาบุตรบริหารทรัพฯ/58 
15581304123นางสาวเจือจันทร์ สมอาจบริหารทรัพฯ/58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา