มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1116311 Section : 01
ชื่อวิชา : การบริหารการพัฒนา หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1544350040นายณัฐพงษ์ ชินเสนรัฐประศาสนศาสตร์/54 (เรียนร่วม) 
2564703251นายอิทธิพล สุระพิมายรัฐประศาสนศาสตร์/56 ก.03 (เรียนร่วม) 
3581301215นายบุญกรอง นิลสมัครรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 (เรียนร่วม) 
4591301101นายกิตติศักดิ์ คำภาว์รัฐประศาสนศาสตร์/59 
5591301102นายกิติชัย ทุมทารัฐประศาสนศาสตร์/59 
6591301103นายไกรสร สาทกลางรัฐประศาสนศาสตร์/59 
7591301104นางสาวขนิษฐา บุญจิตรัฐประศาสนศาสตร์/59 
8591301105นายคณากร คลังชำนาญรัฐประศาสนศาสตร์/59 
9591301106นายจักราวุธ แสงชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์/59 
10591301107นายจุฑาวุฒิ ใสแสงรัฐประศาสนศาสตร์/59 
11591301108นางสาวจุฬาลักษณ์ มิตรมาตย์รัฐประศาสนศาสตร์/59 
12591301109นายชยุตม์กาณฑ์ ปัญญารัฐประศาสนศาสตร์/59 
13591301110นางสาวชลดา กำลังเหลือรัฐประศาสนศาสตร์/59 
14591301111นายณสรวง วงค์อ่วนรัฐประศาสนศาสตร์/59 
15591301112นายทิวากร อยู่บุรีรัฐประศาสนศาสตร์/59 
16591301114นายธีรวิทย์ ผกาธูปรัฐประศาสนศาสตร์/59 
17591301115นายนภัทร ราชเทวีรัฐประศาสนศาสตร์/59 
18591301116นายนาถพัฒน์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์/59 
19591301117นางสาวนิภาภรณ์ พระตรัยยะรัฐประศาสนศาสตร์/59 
20591301120นายพงษ์ศักดิ์ พิมสมบูรณ์รัฐประศาสนศาสตร์/59 
21591301123นางสาวเพชรศิริ มาชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์/59 
22591301124นางสาวแพรวา โงนขำรัฐประศาสนศาสตร์/59 
23591301125นางสาวการันย์วัฒน์ พรมพวงรัฐประศาสนศาสตร์/59 
24591301126นายรัฐพงษ์ นาคคำรัฐประศาสนศาสตร์/59 
25591301127นางสาวรุ้งฤดี มูลศรีสุขรัฐประศาสนศาสตร์/59 
26591301128นางสาววรรณิดา เกนทางรัฐประศาสนศาสตร์/59 
27591301129นางสาววรลักษณ์ พันธ์เหลารัฐประศาสนศาสตร์/59 
28591301130นางสาววรินทรา สุสมบูรณ์รัฐประศาสนศาสตร์/59 
29591301131นางสาววันวิวาห์ พัฒน์เกิดรัฐประศาสนศาสตร์/59 
30591301132นายวิวัฒน์ สีหาทนรัฐประศาสนศาสตร์/59 
31591301133นายวีรยุทธ เชื้อชำนาญรัฐประศาสนศาสตร์/59 
32591301134นางสาวศิรินภา เพ็งด้วงรัฐประศาสนศาสตร์/59 
33591301135นางสาวสริตา หนชัยรัฐประศาสนศาสตร์/59 
34591301140นายสุรวุฒ ปัถพีรัฐประศาสนศาสตร์/59 
35591301141นายอดิศร สุทธหลวงรัฐประศาสนศาสตร์/59 
36591301143นายอดิศักดิ์ คงชาลีรัฐประศาสนศาสตร์/59 
37591301145นางสาวอริญรดา ปัดชารัฐประศาสนศาสตร์/59 
38591301146นางสาวสุจิตรา พาพลงามรัฐประศาสนศาสตร์/59 
39591301149นางสาวกัญญา ขวัญมงคลรัฐประศาสนศาสตร์/59 
40591301150นายพงศกร ขลังวิเชียรรัฐประศาสนศาสตร์/59 
41591301152นายภาณุวัฒน์ ฟองมนต์รัฐประศาสนศาสตร์/59 
42591301153นายฤทธิเกียรติ บุญเต็มรัฐประศาสนศาสตร์/59 
43591301155นางสาวสุพัตรา เขตนางรองรัฐประศาสนศาสตร์/59 
44591301156นางสาวภัคจิรา สุกะสุริยะรัฐประศาสนศาสตร์/59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา