มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1116312 Section : 04
ชื่อวิชา : สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581301201นางสาวกฤติยาภรณ์ ติคำรัมย์รัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
2581301202นางสาวกัญญาพัทธ กล้วยกลางรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
3581301203นายจตุพล หมั่นกิจรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
4581301204นางสาวจินตนา ลาภเกิดรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
5581301205นางสาวจิราพร โสดารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
6581301207นายชัยวุธ ปานพิลารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
7581301208นางสาวณัฏฐา สวัสดิ์เอื้อรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
8581301209นางสาวณัฐฐาพร ธุระธรรมรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
9581301211นายธารากรณ์ แสงแพงรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
10581301212นายธีรพัฒน์ บุญพรหมรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
11581301213นายนพรัตน์ โทนชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
12581301214นางสาวนัฐมล มาดินดำรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
13581301216นางสาวเบญจมาศ คุ้มโนนคร้อรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
14581301218นายประกาศิต กุนหนองแดงรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
15581301219นายปิยะฉัตร อ่อนชัยรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
16581301220นางสาวพรนิภา ชำนาญดีรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
17581301221นายพีรพงษ์ สิทธิเวชรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
18581301222นางสาวฟ้าทิพย์ โกสิงห์รัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
19581301224นางสาวรชนีกร ลาภแก้วรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
20581301225นางสาวรัตนา สุริยารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
21581301227นางสาววรรณิศา ภูจอมผารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
22581301228นายวัชรานนท์ แหล่พั่วรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
23581301229นายวุฒิชัย นิลขันรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
24581301230นางสาวศิริลักษณ์ ตุละพิพากรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
25581301231นายสหภาพ วงษ์แก้วรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
26581301233นางสาวสุชานาถ ภูสีฤทธิ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
27581301234นางสาวสุนันทา โกสุมรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
28581301235นางสาวสุนิตา โชคโปรดรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
29581301237นางสาวแสงรัศมี เจริญยิ่งรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
30581301239นางสาวอรทัย ประจำเมืองรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
31581301240นางสาวอรสา วิจิตรรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
32581301241นายอลังการณ์ โพธิสารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
33581301243นางสาวอุมาภร อาจอารัญรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
34581301245นางสาวสุจิตรา พันธ์รักษารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา