มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1116413 Section : 04
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1564703337นายศรราม ตะโกสีรัฐประศาสนศาสตร์/56 ก.04 (เรียนร่วม) 
2581301101นางสาวกรรณธิมา โนนกุดทิงรัฐประศาสนศาสตร์/58 
3581301103นายคมสัน แก้วสุริวงษ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
4581301105นายจิรวัฒน์ หนูตันรัฐประศาสนศาสตร์/58 
5581301112นางสาวธิดารัตน์ พงษ์สระพังรัฐประศาสนศาสตร์/58 
6581301113นายธีรศักดิ์ แก้วทิมรัฐประศาสนศาสตร์/58 
7581301114นางสาวนภารัตน์ สองกำปังรัฐประศาสนศาสตร์/58 
8581301116นางสาวบุษบา เกาะแก้งรัฐประศาสนศาสตร์/58 
9581301117นางสาวเบญจมาศ ทองแสงรัฐประศาสนศาสตร์/58 
10581301118นายปกรณ์ คลังชำนาญรัฐประศาสนศาสตร์/58 
11581301120นายพงศกร พระไตรยะรัฐประศาสนศาสตร์/58 
12581301122นายพุฒิพงศ์ ด้นประดิษฐ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
13581301123นายภัทรพงษ์ นราพงษ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
14581301124นางสาวยลดา มาตย์นอกรัฐประศาสนศาสตร์/58 
15581301126นางสาวรุ่งนภา สว่างรัฐประศาสนศาสตร์/58 
16581301131นายศุภวัฒน์ ชนะชัยรัฐประศาสนศาสตร์/58 
17581301132นายสิทธิพร บุญเรืองรัฐประศาสนศาสตร์/58 
18581301133นางสาวสุจินันท์ แทนสุนิลรัฐประศาสนศาสตร์/58 
19581301136นางสาวสุภาวดี ราศรีรัฐประศาสนศาสตร์/58 
20581301137นางสาวสุวนันท์ วรรณการรัฐประศาสนศาสตร์/58 
21581301139นางสาวอภิญญา ทิพย์รักษ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
22581301140นางสาวอรวรรณ โชตินอกรัฐประศาสนศาสตร์/58 
23581301141นางสาวอรอุมา หิรัญเขว้ารัฐประศาสนศาสตร์/58 
24581301142นางสาวอาภาภรณ์ เค่านอรัฐประศาสนศาสตร์/58 
25581301144นายเบญจรงค์ อาจนาวังรัฐประศาสนศาสตร์/58 
26581301208นางสาวณัฏฐา สวัสดิ์เอื้อรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
27581301214นางสาวนัฐมล มาดินดำรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
28581301216นางสาวเบญจมาศ คุ้มโนนคร้อรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
29581301220นางสาวพรนิภา ชำนาญดีรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 (เรียนร่วม) 
30581301222นางสาวฟ้าทิพย์ โกสิงห์รัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 (เรียนร่วม) 
31581301224นางสาวรชนีกร ลาภแก้วรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 (เรียนร่วม) 
32581301225นางสาวรัตนา สุริยารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
33581301227นางสาววรรณิศา ภูจอมผารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 (เรียนร่วม) 
34581301233นางสาวสุชานาถ ภูสีฤทธิ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 (เรียนร่วม) 
35581301234นางสาวสุนันทา โกสุมรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
36581301235นางสาวสุนิตา โชคโปรดรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
37581301237นางสาวแสงรัศมี เจริญยิ่งรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 (เรียนร่วม) 
38581301239นางสาวอรทัย ประจำเมืองรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
39581301240นางสาวอรสา วิจิตรรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา