มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1116413 Section : 05
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581301201นางสาวกฤติยาภรณ์ ติคำรัมย์รัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
2581301202นางสาวกัญญาพัทธ กล้วยกลางรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
3581301203นายจตุพล หมั่นกิจรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
4581301204นางสาวจินตนา ลาภเกิดรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
5581301205นางสาวจิราพร โสดารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
6581301207นายชัยวุธ ปานพิลารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
7581301209นางสาวณัฐฐาพร ธุระธรรมรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
8581301211นายธารากรณ์ แสงแพงรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
9581301212นายธีรพัฒน์ บุญพรหมรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
10581301213นายนพรัตน์ โทนชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
11581301215นายบุญกรอง นิลสมัครรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
12581301218นายประกาศิต กุนหนองแดงรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
13581301219นายปิยะฉัตร อ่อนชัยรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
14581301221นายพีรพงษ์ สิทธิเวชรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
15581301228นายวัชรานนท์ แหล่พั่วรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
16581301229นายวุฒิชัย นิลขันรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
17581301230นางสาวศิริลักษณ์ ตุละพิพากรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
18581301231นายสหภาพ วงษ์แก้วรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
19581301241นายอลังการณ์ โพธิสารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
20581301243นางสาวอุมาภร อาจอารัญรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
21581301245นางสาวสุจิตรา พันธ์รักษารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา