มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1116416 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายปกครอง หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581303201นางสาวกาญจนา มูลไธสงรัฐศาสตร์/58 ก.02 
2581303203นายเกรียติศักดิ์ สะวันนารัฐศาสตร์/58 ก.02 
3581303206นางสาวจารุพิชญา เทพทีรัฐศาสตร์/58 ก.02 
4581303208นายจิราคม สิทธิพานิชรัฐศาสตร์/58 ก.02 
5581303209นางสาวเจนจิรา จิตรพิลัยรัฐศาสตร์/58 ก.02 
6581303211นางสาวชลิตา กิ่งนอกรัฐศาสตร์/58 ก.02 
7581303212นางสาวญานิศา หาญแท้รัฐศาสตร์/58 ก.02 
8581303213นายณัฐการ ด่านลำมจากรัฐศาสตร์/58 ก.02 
9581303214นายณัฐวุฒิ สร้อยจรุงรัฐศาสตร์/58 ก.02 
10581303215นายธนาธร บึงชัยภูมิรัฐศาสตร์/58 ก.02 
11581303217นายนิวาสน์ ชนะภัยรัฐศาสตร์/58 ก.02 
12581303220นายปิ่นมนัส ฤทธิ์กำลังรัฐศาสตร์/58 ก.02 
13581303221นายพงศ์พล สิงห์นิมิตตระกูลรัฐศาสตร์/58 ก.02 
14581303223นายพิสิทธิ์ มาสีรัฐศาสตร์/58 ก.02 
15581303224นายไพรัช ลาดนอกรัฐศาสตร์/58 ก.02 
16581303226นางสาวมาริษา วันสีแก้วรัฐศาสตร์/58 ก.02 
17581303227นายรัฐธรรมนูญ วิชาเย็นรัฐศาสตร์/58 ก.02 
18581303228นายลิขิต ทองแม้นรัฐศาสตร์/58 ก.02 
19581303229นางสาววรัญญา แก่นกระโทกรัฐศาสตร์/58 ก.02 
20581303230นายวสันต์ ทุมแก้วรัฐศาสตร์/58 ก.02 
21581303231นางสาววันวิสา เวียงสีมารัฐศาสตร์/58 ก.02 
22581303232นางสาววิภาพร ลาพานิชย์รัฐศาสตร์/58 ก.02 
23581303234นางสาวสโรชา พิพิจกุลรัฐศาสตร์/58 ก.02 
24581303235นายยสินทร มิ่งโอโลรัฐศาสตร์/58 ก.02 
25581303236นางสาวสุดารัตน์ จันทรปานรัฐศาสตร์/58 ก.02 
26581303237นางสาวสุปราณี หนุนนัดรัฐศาสตร์/58 ก.02 
27581303238นางสาวสุภาพร สุวรรณปะโตรัฐศาสตร์/58 ก.02 
28581303239นางสาวเสาวลักษณ์ ไชโยรัฐศาสตร์/58 ก.02 
29581303241นายอรรถพล ผุดผ่องรัฐศาสตร์/58 ก.02 
30581303242นางสาวอัญณิกา ตรีธันวารัฐศาสตร์/58 ก.02 
31581303244นายอาทิชัย เวชสุวรรณรัฐศาสตร์/58 ก.02 
32581303245นายอานุภาพ ศรีจันทร์รัฐศาสตร์/58 ก.02 
33581303246นายอิทธิพล มาชัยภูมิรัฐศาสตร์/58 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา