มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1116416 Section : 04
ชื่อวิชา : กฎหมายปกครอง หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581303102นางสาวกาญจนา สีแสงรัฐศาสตร์/58 
2581303103นายกำพล หอมวงค์รัฐศาสตร์/58 
3581303104นายเกษมสันต์ ปานพิลารัฐศาสตร์/58 
4581303105นายเกียรติศักดิ์ สุจริตรัฐศาสตร์/58 
5581303108นายจิรัฎฐ์ ตระกูลพรรัฐศาสตร์/58 
6581303112นางสาวชโลธร เขื่องถุ่งรัฐศาสตร์/58 
7581303113นายฐิตินันท์ พรมมารัฐศาสตร์/58 
8581303115นางสาวดวงธิดา ผิวงามรัฐศาสตร์/58 
9581303117นางสาวน้ำทิพย์ นาคส้มป่อยรัฐศาสตร์/58 
10581303118นางสาวนิสา วิชิรัฐศาสตร์/58 
11581303119นางสาวบังอร พงษ์อุดทารัฐศาสตร์/58 
12581303121นางสาวปิยธิดา สมานหมู่รัฐศาสตร์/58 
13581303122นางสาวพรทิพย์ อินอุ่นโชติรัฐศาสตร์/58 
14581303123นางสาวพิกุล อินธิลาดรัฐศาสตร์/58 
15581303124นางสาวแพรวพลอย แดวขุนทดรัฐศาสตร์/58 
16581303125นายภาคภูมิ ฤาชารัฐศาสตร์/58 
17581303126นางสาวมนัสนันท์ วงษ์เจริญรัฐศาสตร์/58 
18581303127นายยุทธชัย แผลงศาสตรารัฐศาสตร์/58 
19581303128นางสาวลลิตา อาจกล้ารัฐศาสตร์/58 
20581303130นายวรากร ยนต์ลอยรัฐศาสตร์/58 
21581303131นายวัชรพล ฟองแพร่รัฐศาสตร์/58 
22581303132นางสาววันวิสา อาจฤทธิ์รัฐศาสตร์/58 
23581303133นายวิษณุ หิรัญชาติรัฐศาสตร์/58 
24581303134นางสาวศุภลักษณ์ ดวงภารัฐศาสตร์/58 
25581303135นายสิทธิพร ต่อสกุลรัฐศาสตร์/58 
26581303136นางสาวสุณิษา คุ้มไข่น้ำรัฐศาสตร์/58 
27581303137นางสาวสุนิตา พลยศรัฐศาสตร์/58 
28581303139นายสุริยะ จันโสภารัฐศาสตร์/58 
29581303144นายอัษฎางค์ หมู่วรรณรัฐศาสตร์/58 
30581303146นางสาวอาริสา ป้องขันธ์รัฐศาสตร์/58 
31581303148นางสาวนุจรี เหขุนทดรัฐศาสตร์/58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา