มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1117252 Section : 01
ชื่อวิชา : เศรษฐศาสตร์ทั่วไป หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1601303101นายกนกพล จันณรงค์รัฐศาสตร์/60 
2601303103นางสาวเกศราภรณ์ ดิเรกโชครัฐศาสตร์/60 
3601303104นางสาวคณิตฐา จำปาชัยรัฐศาสตร์/60 
4601303105นายจอมพล ไชยยงยืนรัฐศาสตร์/60 
5601303106นางสาวจิราภรณ์ สีบุญเขียนรัฐศาสตร์/60 
6601303108นางสาวฉัตรกมล ณรงค์ศึกรัฐศาสตร์/60 
7601303109นางสาวชลิตา ชำนาญรัฐศาสตร์/60 
8601303110นางสาวชุติมา ดงทองรัฐศาสตร์/60 
9601303111นางสาวณัฐริกา วายุพลรัฐศาสตร์/60 
10601303112นางสาวธิดารัตน์ จุลอักษรรัฐศาสตร์/60 
11601303113นางสาวธิดารัตน์ ลาดนอกรัฐศาสตร์/60 
12601303114นางสาวธิดารัตน์ พลซ้ายรัฐศาสตร์/60 
13601303115นายธีรนันต์ ชานกระโทกรัฐศาสตร์/60 
14601303116นางสาวนารีนารถ มูลตรีมารัฐศาสตร์/60 
15601303117นายปฏิภาณ กัญจนานภานิชรัฐศาสตร์/60 
16601303118นายเปี่ยมศักด์ ดิษฐบรรจงรัฐศาสตร์/60 
17601303119นางสาวรัตนพร โฆษิตธนสารรัฐศาสตร์/60 
18601303120นายวรกฤษ บุญทนรัฐศาสตร์/60 
19601303122นางสาวสาวิตรี คำกองแพงรัฐศาสตร์/60 
20601303123นางสาวสุธิดา ห้าวหันรัฐศาสตร์/60 
21601303124นางสาวสุธิดา ชิ้นจอหอรัฐศาสตร์/60 
22601303125นางสาวสุธิยา ขอมราชรัฐศาสตร์/60 
23601303126นางสาวสุภัสสร ต้องถือดีรัฐศาสตร์/60 
24601303127นายอนันต์ วาโยหะรัฐศาสตร์/60 
25601303128นายเอนกพงศ์ มาตรวังแสงรัฐศาสตร์/60 
26601303129นายนันทวัฒน์ ตลับเพชรรัฐศาสตร์/60 
27601303130นางสาวชญานิศ ลาภทวีรัฐศาสตร์/60 
28601303131นายนรินทร์ศักดิ์ นนท์สะเกตุรัฐศาสตร์/60 
29601303132นายทอม ตาปราบรัฐศาสตร์/60 
30601303133นางสาวสุภนิดา ชายดงรัฐศาสตร์/60 
31601303135นางสาวศิริภรณ์ มาลารัฐศาสตร์/60 
32601303136นางสาวสุนิดา หลวงพินิจรัฐศาสตร์/60 
33601303137นางสาวชลธิชา ต่อสกุลรัฐศาสตร์/60 
34601303139นายภูมินทร์ ประเสริฐรัฐศาสตร์/60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา