มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1117450 Section : 04
ชื่อวิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1564703337นายศรราม ตะโกสีรัฐประศาสนศาสตร์/56 ก.04 (เรียนร่วม) 
2581301101นางสาวกรรณธิมา โนนกุดทิงรัฐประศาสนศาสตร์/58 
3581301103นายคมสัน แก้วสุริวงษ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
4581301105นายจิรวัฒน์ หนูตันรัฐประศาสนศาสตร์/58 
5581301112นางสาวธิดารัตน์ พงษ์สระพังรัฐประศาสนศาสตร์/58 
6581301113นายธีรศักดิ์ แก้วทิมรัฐประศาสนศาสตร์/58 
7581301114นางสาวนภารัตน์ สองกำปังรัฐประศาสนศาสตร์/58 
8581301116นางสาวบุษบา เกาะแก้งรัฐประศาสนศาสตร์/58 
9581301117นางสาวเบญจมาศ ทองแสงรัฐประศาสนศาสตร์/58 
10581301118นายปกรณ์ คลังชำนาญรัฐประศาสนศาสตร์/58 
11581301120นายพงศกร พระไตรยะรัฐประศาสนศาสตร์/58 
12581301122นายพุฒิพงศ์ ด้นประดิษฐ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
13581301123นายภัทรพงษ์ นราพงษ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
14581301124นางสาวยลดา มาตย์นอกรัฐประศาสนศาสตร์/58 
15581301126นางสาวรุ่งนภา สว่างรัฐประศาสนศาสตร์/58 
16581301131นายศุภวัฒน์ ชนะชัยรัฐประศาสนศาสตร์/58 
17581301132นายสิทธิพร บุญเรืองรัฐประศาสนศาสตร์/58 
18581301133นางสาวสุจินันท์ แทนสุนิลรัฐประศาสนศาสตร์/58 
19581301136นางสาวสุภาวดี ราศรีรัฐประศาสนศาสตร์/58 
20581301137นางสาวสุวนันท์ วรรณการรัฐประศาสนศาสตร์/58 
21581301139นางสาวอภิญญา ทิพย์รักษ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
22581301140นางสาวอรวรรณ โชตินอกรัฐประศาสนศาสตร์/58 
23581301141นางสาวอรอุมา หิรัญเขว้ารัฐประศาสนศาสตร์/58 
24581301142นางสาวอาภาภรณ์ เค่านอรัฐประศาสนศาสตร์/58 
25581301144นายเบญจรงค์ อาจนาวังรัฐประศาสนศาสตร์/58 
26581301215นายบุญกรอง นิลสมัครรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา