มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1118453 Section : 04
ชื่อวิชา : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยกิต 2(90)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1564703337นายศรราม ตะโกสีรัฐประศาสนศาสตร์/56 ก.04 (เรียนร่วม) 
2581301101นางสาวกรรณธิมา โนนกุดทิงรัฐประศาสนศาสตร์/58 
3581301103นายคมสัน แก้วสุริวงษ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
4581301105นายจิรวัฒน์ หนูตันรัฐประศาสนศาสตร์/58 
5581301112นางสาวธิดารัตน์ พงษ์สระพังรัฐประศาสนศาสตร์/58 
6581301113นายธีรศักดิ์ แก้วทิมรัฐประศาสนศาสตร์/58 
7581301114นางสาวนภารัตน์ สองกำปังรัฐประศาสนศาสตร์/58 
8581301116นางสาวบุษบา เกาะแก้งรัฐประศาสนศาสตร์/58 
9581301117นางสาวเบญจมาศ ทองแสงรัฐประศาสนศาสตร์/58 
10581301118นายปกรณ์ คลังชำนาญรัฐประศาสนศาสตร์/58 
11581301120นายพงศกร พระไตรยะรัฐประศาสนศาสตร์/58 
12581301122นายพุฒิพงศ์ ด้นประดิษฐ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
13581301123นายภัทรพงษ์ นราพงษ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
14581301124นางสาวยลดา มาตย์นอกรัฐประศาสนศาสตร์/58 
15581301126นางสาวรุ่งนภา สว่างรัฐประศาสนศาสตร์/58 
16581301131นายศุภวัฒน์ ชนะชัยรัฐประศาสนศาสตร์/58 
17581301132นายสิทธิพร บุญเรืองรัฐประศาสนศาสตร์/58 
18581301133นางสาวสุจินันท์ แทนสุนิลรัฐประศาสนศาสตร์/58 
19581301136นางสาวสุภาวดี ราศรีรัฐประศาสนศาสตร์/58 
20581301137นางสาวสุวนันท์ วรรณการรัฐประศาสนศาสตร์/58 
21581301139นางสาวอภิญญา ทิพย์รักษ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
22581301140นางสาวอรวรรณ โชตินอกรัฐประศาสนศาสตร์/58 
23581301141นางสาวอรอุมา หิรัญเขว้ารัฐประศาสนศาสตร์/58 
24581301142นางสาวอาภาภรณ์ เค่านอรัฐประศาสนศาสตร์/58 
25581301144นายเบญจรงค์ อาจนาวังรัฐประศาสนศาสตร์/58 
26581301201นางสาวกฤติยาภรณ์ ติคำรัมย์รัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
27581301202นางสาวกัญญาพัทธ กล้วยกลางรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
28581301203นายจตุพล หมั่นกิจรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
29581301204นางสาวจินตนา ลาภเกิดรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
30581301205นางสาวจิราพร โสดารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
31581301207นายชัยวุธ ปานพิลารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
32581301208นางสาวณัฏฐา สวัสดิ์เอื้อรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
33581301209นางสาวณัฐฐาพร ธุระธรรมรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
34581301211นายธารากรณ์ แสงแพงรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
35581301212นายธีรพัฒน์ บุญพรหมรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
36581301213นายนพรัตน์ โทนชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
37581301214นางสาวนัฐมล มาดินดำรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
38581301215นายบุญกรอง นิลสมัครรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
39581301216นางสาวเบญจมาศ คุ้มโนนคร้อรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
40581301218นายประกาศิต กุนหนองแดงรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
41581301219นายปิยะฉัตร อ่อนชัยรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
42581301220นางสาวพรนิภา ชำนาญดีรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
43581301221นายพีรพงษ์ สิทธิเวชรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
44581301222นางสาวฟ้าทิพย์ โกสิงห์รัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
45581301224นางสาวรชนีกร ลาภแก้วรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
46581301225นางสาวรัตนา สุริยารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
47581301227นางสาววรรณิศา ภูจอมผารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
48581301228นายวัชรานนท์ แหล่พั่วรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
49581301229นายวุฒิชัย นิลขันรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
50581301230นางสาวศิริลักษณ์ ตุละพิพากรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
51581301231นายสหภาพ วงษ์แก้วรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
52581301233นางสาวสุชานาถ ภูสีฤทธิ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
53581301234นางสาวสุนันทา โกสุมรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
54581301235นางสาวสุนิตา โชคโปรดรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
55581301237นางสาวแสงรัศมี เจริญยิ่งรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
56581301239นางสาวอรทัย ประจำเมืองรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
57581301240นางสาวอรสา วิจิตรรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
58581301241นายอลังการณ์ โพธิสารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
59581301243นางสาวอุมาภร อาจอารัญรัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
60581301245นางสาวสุจิตรา พันธ์รักษารัฐประศาสนศาสตร์/58 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา