มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1137103 Section : 01
ชื่อวิชา : การเขียนโปรแกรมภาษาทางเลือก 1 หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611102101นายไกรวิชญ์ วังศรีวท.คอมพิวเตอร์/61 
2611102102นายจิตริน ชูเดชวท.คอมพิวเตอร์/61 
3611102103นายชินวัฒน์ โดขุนทดวท.คอมพิวเตอร์/61 
4611102104นางสาวชุติกา กลุ่มบ้านหันวท.คอมพิวเตอร์/61 
5611102105นายโชคทวี พรหมอารักษ์วท.คอมพิวเตอร์/61 
6611102106นายณัฐพล พลลุนวท.คอมพิวเตอร์/61 
7611102107นางสาวดรุณี ละครอนันค์วท.คอมพิวเตอร์/61 
8611102108นายธนกร บุญโนนแต้วท.คอมพิวเตอร์/61 
9611102109นางสาวพลอยกมล จิตรเย็นวท.คอมพิวเตอร์/61 
10611102110นางสาวพิไลวรรณ ตุ้ยดาวท.คอมพิวเตอร์/61 
11611102111นายรุ่งนิรันดร์ เกทษรวท.คอมพิวเตอร์/61 
12611102112นายฤทธิดล จุลย์โชควท.คอมพิวเตอร์/61 
13611102113นายวุฒินันท์ เนื่องวรรณะวท.คอมพิวเตอร์/61 
14611102114นายศตวรรธ บุญทองโทวท.คอมพิวเตอร์/61 
15611102115นายสกุลศักดิ์ ยศรุ่งเรืองวท.คอมพิวเตอร์/61 
16611102116นายหิรัญฐพงษ์ จันทาวท.คอมพิวเตอร์/61 
17611102117นายเทียนซื่อ ปัญญานันต์วท.คอมพิวเตอร์/61 
18611102118นายภานุวัฒน์ กงชัยภูมิวท.คอมพิวเตอร์/61 
19611102119นายอนุวัฒน์ ศิริสุขวท.คอมพิวเตอร์/61 
20611102120นายหทัยพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์วท.คอมพิวเตอร์/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา