มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1137206 Section : 01
ชื่อวิชา : โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1601102101นางสาวกุลธิญา อินทนิลวท.คอมพิวเตอร์/60 
2601102102นายเจษฎากร ฐานวิเศษวท.คอมพิวเตอร์/60 
3601102103นายณัฐพล กลันทปุระวท.คอมพิวเตอร์/60 
4601102104นายธวัชชัย หมู่ศิริวท.คอมพิวเตอร์/60 
5601102106นายภูบดินทร์ ตุ่นทองวท.คอมพิวเตอร์/60 
6601102107นายรัฐธรรมนูญ ทองเพชรวท.คอมพิวเตอร์/60 
7601102108นางสาววริศรา สะอาดถิ่นวท.คอมพิวเตอร์/60 
8601102109นางสาววัชราภรณ์ ไชยกุลวัฒนาวท.คอมพิวเตอร์/60 
9601102111นางสาวอรอนงค์ พุ่มพวงวท.คอมพิวเตอร์/60 
10601102112นายกิตติศักดิ์ ทนโคกสูงวท.คอมพิวเตอร์/60 
11601102114นายปิยังกูร กาญจนสุปัญญาวท.คอมพิวเตอร์/60 
12601102116นายสมรรถชัย จิตตะรักษ์วท.คอมพิวเตอร์/60 
13601102117นายอนุวัฒน์ สมอาจวท.คอมพิวเตอร์/60 
14601102118นางสาวกนกกรณ์ คณาธรรมวท.คอมพิวเตอร์/60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา