มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1138303 Section : 01
ชื่อวิชา : ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571102125นายอนุพงศ์ ทับชาวท.คอมพิวเตอร์/57 (เรียนร่วม) 
2581102104นายณัฐธัญ แสนเมืองวท.คอมพิวเตอร์/58 (เรียนร่วม) 
3591102101นายกฤษกร ศิริพรหมมาวท.คอมพิวเตอร์/59 
4591102102นายกาญจนภิเษก รวยดีวท.คอมพิวเตอร์/59 
5591102103นางสาวกุลนิษฐ์ กีระติชัยนันท์วท.คอมพิวเตอร์/59 
6591102104นายจักรพรรดิ ลครพลวท.คอมพิวเตอร์/59 
7591102105นายเจษฎา พรประสิทธิ์วท.คอมพิวเตอร์/59 
8591102108นายปวินทร์ เข็นภูเขียววท.คอมพิวเตอร์/59 
9591102109นายพงศกร กุดราศรีวท.คอมพิวเตอร์/59 
10591102110นายพิพัฒน์ มหามาตย์วท.คอมพิวเตอร์/59 
11591102111นายภาสกร ระดาบุตรวท.คอมพิวเตอร์/59 
12591102114นายวิชานนท์ เเนวถาวรวท.คอมพิวเตอร์/59 
13591102116นายศิวกานต์ ศิริคุณวท.คอมพิวเตอร์/59 
14591102118นายอริยะ ประจวบมอญวท.คอมพิวเตอร์/59 
15591102119นายอรุณศักดิ์ ไชยจักร์วท.คอมพิวเตอร์/59 
16591102120นายอาคเนย์ อิ่มคำวท.คอมพิวเตอร์/59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา