มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1150011 Section : 02
ชื่อวิชา : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581304123นางสาวเจือจันทร์ สมอาจบริหารทรัพฯ/58 (เรียนร่วม) 
2591402151นางสาวรจนา มะธิตะโนบริหาร(การเงิน)/59 (เรียนร่วม) 
3611401101นางสาวเกษดา จงกรดบริหาร(จัดการ)/61 
4611401102นางสาวจุฑาทิพย์ อินนาทรบริหาร(จัดการ)/61 
5611401103นางสาวชิดชนก ชาวบัวใหญ่บริหาร(จัดการ)/61 
6611401104นางสาวณัฐธิดา พุฒซ้อนบริหาร(จัดการ)/61 
7611401105นายทรงพล ยิ้มนอกบริหาร(จัดการ)/61 
8611401106นางสาวธัญชนก หนูตันบริหาร(จัดการ)/61 
9611401107นางสาวนวพร สว่างแสงบริหาร(จัดการ)/61 
10611401108นางสาวบุษบา บุญเกลี้ยงบริหาร(จัดการ)/61 
11611401109นางสาวปนิจตา โม่งปราณีตบริหาร(จัดการ)/61 
12611401110นายพรชัย บำรุงฐานบริหาร(จัดการ)/61 
13611401111นางสาวพรรณิภา จานนอกบริหาร(จัดการ)/61 
14611401112นางสาวพัชรี ทองสะอาดบริหาร(จัดการ)/61 
15611401113นายพันกร วงษ์สนั่นบริหาร(จัดการ)/61 
16611401114นางสาวพิมพา กิ่งชัยภูมิบริหาร(จัดการ)/61 
17611401116นางสาวภคมน เฉวียงวาศบริหาร(จัดการ)/61 
18611401117นางสาวภัททิรา บุดดาบริหาร(จัดการ)/61 
19611401118นางสาวภัทรตรา แซ่อิ้วบริหาร(จัดการ)/61 
20611401119นางสาวลักษณา ตุ่มศิริบริหาร(จัดการ)/61 
21611401120นางสาววรรคณา แดนละลมบริหาร(จัดการ)/61 
22611401121นางสาววันวิสาข์ ตาปราบบริหาร(จัดการ)/61 
23611401122นายวีรพรรดิ บุราณบริหาร(จัดการ)/61 
24611401123นางสาวสุดารัตน์ มาตย์นอกบริหาร(จัดการ)/61 
25611401124นางสาวอินทิรา คชาไพรบริหาร(จัดการ)/61 
26611401125นายวุฒิไกร พันธุ์เกิดบริหาร(จัดการ)/61 
27611402101นางสาวกชกร ศูนย์พะวงบริหาร(การเงิน)/61 
28611402102นางสาวกมลรัตน์ อินทร์มะดันบริหาร(การเงิน)/61 
29611402103นางสาวกัญญาณัฐ ภูมิพลับบริหาร(การเงิน)/61 
30611402105นางสาวกุลฑีรา จันน้ำใสบริหาร(การเงิน)/61 
31611402106นางสาวเกวลิน ดาวไธสงบริหาร(การเงิน)/61 
32611402108นางสาวเกษรา เหลาลาบริหาร(การเงิน)/61 
33611402109นางสาวขวัญชีวา มิ่งโอโลบริหาร(การเงิน)/61 
34611402111นางสาวจันจิรา มาชัยภูมิบริหาร(การเงิน)/61 
35611402112นางสาวจันทิมา แก้วสุริวงษ์บริหาร(การเงิน)/61 
36611402115นางสาวชัชฎาภรณ์ ทองจำรูญบริหาร(การเงิน)/61 
37611402116นางสาวณัฐณิชา ยืนชีวิตบริหาร(การเงิน)/61 
38611402117นางสาวนาริศา ศรีรักบริหาร(การเงิน)/61 
39611402118นางสาวนิตยา อิ่มกลางบริหาร(การเงิน)/61 
40611402120นางสาวนุชธิดา รูปชัยภูมิบริหาร(การเงิน)/61 
41611402121นายปรีชญา ตะโสรัตน์บริหาร(การเงิน)/61 
42611402122นางสาวพงษ์นภา คุ้มหนองเเดงบริหาร(การเงิน)/61 
43611402123นางสาวพนิดา มีแก้วน้อยบริหาร(การเงิน)/61 
44611402124นางสาวพรทิพย์ ทองดีนอกบริหาร(การเงิน)/61 
45611402125นางสาวพรธิดา ศรีเพชรบริหาร(การเงิน)/61 
46611402127นางสาวพันธิภา เหล่ามะลึกบริหาร(การเงิน)/61 
47611402128นายไพศาล ไทยพ่วงบริหาร(การเงิน)/61 
48611402129นางสาวโยทกา ผดุงโชคบริหาร(การเงิน)/61 
49611402132นางสาวศศิภรณ์ แสนเคนบริหาร(การเงิน)/61 
50611402133นางสาวสุภาพร มานะสุวรรณศรีบริหาร(การเงิน)/61 
51611402134นางสาวสุภาวดี วันนอกบริหาร(การเงิน)/61 
52611402135นางสาวแสงเดือน ดีวงศ์สายบริหาร(การเงิน)/61 
53611402136นางสาวหทัยกานต์ คลองงามบริหาร(การเงิน)/61 
54611402137นางสาวอริศรา พิทักษ์บริหาร(การเงิน)/61 
55611402139นางสาวอาทิตยา นาอุดมบริหาร(การเงิน)/61 
56611402141นางสาวไอยดา ทานาบริหาร(การเงิน)/61 
57611402144นางสาววาธิณี เกียรติศักดิ์ศิริบริหาร(การเงิน)/61 
58611403101นางสาวกัลยา ดอชนะบริหาร(คอม)/61 
59611403102นายชนกานต์ จันทร์สุทธิบริหาร(คอม)/61 
60611403103นายชัยณรงค์ ฉิมนอกบริหาร(คอม)/61 
61611403105นางสาวมนัสชนันท์ บัวนาคบริหาร(คอม)/61 
62611403106นางสาวปรีดารัตน์ เปรมเดชบริหาร(คอม)/61 
63611403107นางสาวปัณณพร วรรณพงษ์บริหาร(คอม)/61 
64611403109นายรติพงษ์ สีลาวิทย์บริหาร(คอม)/61 
65611403110นางสาวศศิธร โพธิ์ศรีบริหาร(คอม)/61 
66611403111นายสหัสวรรษ สุภาพบริหาร(คอม)/61 
67611403112นายอภิชาติ โพธิ์วัตบริหาร(คอม)/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา