มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1150011 Section : 03
ชื่อวิชา : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1591701101นางสาวซเรยมวย เซาวิศวะ(การผลิต)/59 
2591701102นายกฤตธน เหไธสงค์วิศวะ(การผลิต)/59 
3591701104นายภัทราวุธ อุปถัมภ์วิศวะ(การผลิต)/59 
4591701107นายวีระพล ชำนาญพลวิศวะ(การผลิต)/59 
5591701109นายศักดิ์ศรณ์ สียางนอกวิศวะ(การผลิต)/59 
6591701111นายอิสรพงศ์ แห่สูงเนินวิศวะ(การผลิต)/59 
7591701112นายอภิสิทธิ์ บุญประสมวิศวะ(การผลิต)/59 
8601601105นางสาวบุษกร เก่งนอกนิติศาสตร์/60 (เรียนร่วม) 
9611303101นางสาวกาญจนา ก่อกำลังรัฐศาสตร์/61 
10611303102นางสาวกาญจนา ขวัญพูลรัฐศาสตร์/61 
11611303103นางสาวกุ้งนาง พวดขุนทดรัฐศาสตร์/61 
12611303104นายเขตตกานต์ อาบสุวรรณ์รัฐศาสตร์/61 
13611303105นางสาวเจ้าขา นามบุตรรัฐศาสตร์/61 
14611303106นายต่อตะวัน หล่ากระโทกรัฐศาสตร์/61 
15611303107นายธณัฐชา โรจโนภาสรัฐศาสตร์/61 
16611303108นายธนาวุฒิ ดีบาลรัฐศาสตร์/61 
17611303109นายธีรวัฒน์ ประตาทะกังรัฐศาสตร์/61 
18611303110นางสาวนรีกานต์ ภูฆังรัฐศาสตร์/61 
19611303111นางสาวน้ำทิพย์ แสงแพงรัฐศาสตร์/61 
20611303112นายปฏิภาณ แก้วม่วงรัฐศาสตร์/61 
21611303113นางสาวปวีณา ภูช่างทองรัฐศาสตร์/61 
22611303114นายพงษ์บดินทร์ ถนอมชาติรัฐศาสตร์/61 
23611303115นางสาวพลอยไพลิน อิ่มกลางรัฐศาสตร์/61 
24611303116นางสาวพานทิพย์ ดีนอกรัฐศาสตร์/61 
25611303117นายพีระพงษ์ นามโนนเขวารัฐศาสตร์/61 
26611303118นางสาวรุ่งทิพย์ ริมขามป้อมรัฐศาสตร์/61 
27611303119นางสาวฤทัยรัตน์ โกติรัมย์รัฐศาสตร์/61 
28611303120นางสาวศิริลักษณ์ ดังโพนทองรัฐศาสตร์/61 
29611303121นางสาวสิริกานต์ คชพันธ์รัฐศาสตร์/61 
30611303122นางสาวสุชาบูรณ์ อิงชัยภูมิรัฐศาสตร์/61 
31611303123นายสุภณัฐ ฤาชารัฐศาสตร์/61 
32611303124นายสุรวุฒิ พิมพ์เมืองเก่ารัฐศาสตร์/61 
33611303125นายสุรศักดิ์ นาจะหมื่นรัฐศาสตร์/61 
34611303126นายอนิรุทธิ์ บัวพารัฐศาสตร์/61 
35611303127นางสาวอัญชลีพร แดงสกุลรัฐศาสตร์/61 
36611104101นางสาวจารุวัลย์ เวียงชัยภูมิศิลปะ/61 
37611104102นายณัฐพล ทิพราชศิลปะ/61 
38611104104นายปฏิพัทธ์ ทองสิทธิ์ศิลปะ/61 
39611104105นางสาวแพรวพิลาส กาจสันเทียะศิลปะ/61 
40611104106นางสาวมยุรี หมื่นจิตรศิลปะ/61 
41611104107นางสาวรัชฎาภรณ์ กางสีศิลปะ/61 
42611104108นายเรืองฤทธิ์ ฝาชัยภูมิศิลปะ/61 
43611104109นางสาววารุณี ไสวเนาว์ศิลปะ/61 
44611104110นายอดิศร ตื้นชัยภูมิศิลปะ/61 
45611104111นางสาวอิสราภรณ์ เบ้าสองสีศิลปะ/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา