มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1150012 Section : 02
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611102101นายไกรวิชญ์ วังศรีวท.คอมพิวเตอร์/61 
2611102102นายจิตริน ชูเดชวท.คอมพิวเตอร์/61 
3611102103นายชินวัฒน์ โดขุนทดวท.คอมพิวเตอร์/61 
4611102104นางสาวชุติกา กลุ่มบ้านหันวท.คอมพิวเตอร์/61 
5611102105นายโชคทวี พรหมอารักษ์วท.คอมพิวเตอร์/61 
6611102106นายณัฐพล พลลุนวท.คอมพิวเตอร์/61 
7611102107นางสาวดรุณี ละครอนันค์วท.คอมพิวเตอร์/61 
8611102108นายธนกร บุญโนนแต้วท.คอมพิวเตอร์/61 
9611102109นางสาวพลอยกมล จิตรเย็นวท.คอมพิวเตอร์/61 
10611102110นางสาวพิไลวรรณ ตุ้ยดาวท.คอมพิวเตอร์/61 
11611102111นายรุ่งนิรันดร์ เกทษรวท.คอมพิวเตอร์/61 
12611102112นายฤทธิดล จุลย์โชควท.คอมพิวเตอร์/61 
13611102113นายวุฒินันท์ เนื่องวรรณะวท.คอมพิวเตอร์/61 
14611102114นายศตวรรธ บุญทองโทวท.คอมพิวเตอร์/61 
15611102115นายสกุลศักดิ์ซ ยศรุ่งเรืองวท.คอมพิวเตอร์/61 
16611102116นายหิรัญฐพงษ์ จันทาวท.คอมพิวเตอร์/61 
17611102118นายภานุวัฒน์ กงชัยภูมิวท.คอมพิวเตอร์/61 
18611102119นายอนุวัฒน์ ศิริสุขวท.คอมพิวเตอร์/61 
19611102120นายหทัยพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์วท.คอมพิวเตอร์/61 
20611702101MR.HIN EANGYOUวิศวะ(เครื่องกล)/61 
21611702102นางสาวเกตศิรินทร์ ภูมิมีวิศวะ(เครื่องกล)/61 
22611702103นายเกียรติศักดิ์ คุณธรรมวิศวะ(เครื่องกล)/61 
23611702104นายจตุรวิทย์ พรมศาสตร์วิศวะ(เครื่องกล)/61 
24611702105นายจักรินทร์ เลิศขุนทดวิศวะ(เครื่องกล)/61 
25611702107นางสาวฑาริณี นิยมพรวิศวะ(เครื่องกล)/61 
26611702108นางสาวดอกฝิ่น ทุ่มกระโทกวิศวะ(เครื่องกล)/61 
27611702109นายทศพล จันทร์ดวงวิศวะ(เครื่องกล)/61 
28611702110นายธรรมชาติ ยาโนวิศวะ(เครื่องกล)/61 
29611702111นายธรรมนูญ พรมบุตรวิศวะ(เครื่องกล)/61 
30611702112นายธีรภัทร์ บัวใหญ่วิศวะ(เครื่องกล)/61 
31611702113นายธีระนัย ก้อนจินดาวิศวะ(เครื่องกล)/61 
32611702114นายนันทวัช เลิศขุนทดวิศวะ(เครื่องกล)/61 
33611702115นายพงศธร พันจันทึกวิศวะ(เครื่องกล)/61 
34611702116นายพงศธร ลุนบงวิศวะ(เครื่องกล)/61 
35611702117นางสาวพวงเพชร อรัญสุดวิศวะ(เครื่องกล)/61 
36611702118นางสาวรามาวดี จุลชีพวิศวะ(เครื่องกล)/61 
37611702121นายสุทธิชัย สุทธิเชื้อวิศวะ(เครื่องกล)/61 
38611702122นายสุทธิพงษ์ มีเนตรวิศวะ(เครื่องกล)/61 
39611702123นางสาวสุภาภรณ์ พานนนท์วิศวะ(เครื่องกล)/61 
40611702124นายอภิศักดิ์ ชัยชนะวิศวะ(เครื่องกล)/61 
41611104101นางสาวจารุวัลย์ เวียงชัยภูมิศิลปะ/61 
42611104104นายปฏิพัทธ์ ทองสิทธิ์ศิลปะ/61 
43611104105นางสาวแพรวพิลาส กาจสันเทียะศิลปะ/61 
44611104106นางสาวมยุรี หมื่นจิตรศิลปะ/61 
45611104108นายเรืองฤทธิ์ ฝาชัยภูมิศิลปะ/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา