มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 11500133 Section : 01
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1601402102นางสาวกิตติยา ชมชัยบริหาร(การเงิน)/60 
2601402103นางสาวจารุธร สอนจันทร์แดงบริหาร(การเงิน)/60 
3601402105นางสาวจิตรัตน์ดา หาสีเสียดบริหาร(การเงิน)/60 
4601402107นางสาวนิลาวรรณ มีสันเทียะบริหาร(การเงิน)/60 
5601402108นางสาวเบญจวรรณ พรมรินทร์บริหาร(การเงิน)/60 
6601402110นางสาวปวีณา เอกตาแสงบริหาร(การเงิน)/60 
7601402111นายปัญจพล หมอกมืดบริหาร(การเงิน)/60 
8601402112นางสาวพลอยไพรริน พิกุลบริหาร(การเงิน)/60 
9601402113นางสาวพิมพ์ประพัฒน์ สมัดชัยบริหาร(การเงิน)/60 
10601402114นางสาวแพรวพิลาส รอญยุทธบริหาร(การเงิน)/60 
11601402116นางสาวโยธิญา กำไรเงินบริหาร(การเงิน)/60 
12601402117นางสาวรัตวรรณ์ ดาสุขังบริหาร(การเงิน)/60 
13601402118นางสาววัชราภรณ์ ง้าวชัยภูมิบริหาร(การเงิน)/60 
14601402120นางสาวศุภพร นักทำนาบริหาร(การเงิน)/60 
15601402121นางสาวศุภรัตน์ อ่อนอุทัยบริหาร(การเงิน)/60 
16601402123นางสาวสุชาดา ธรรมประโชติบริหาร(การเงิน)/60 
17601402124นางสาวสุธินันท์ เชื้อไพบูลย์บริหาร(การเงิน)/60 
18601402125นางสาวเสาวภา เฉลิมเล่าบริหาร(การเงิน)/60 
19601402126นางสาวหทัยทิพย์ หิรัญเทศบริหาร(การเงิน)/60 
20601402127นางสาวหนึ่งฤทัย ใจชอบงามบริหาร(การเงิน)/60 
21601402128นางสาวหฤทัย สร้อยสุวรรณ์บริหาร(การเงิน)/60 
22601402129นางสาวอุมากร บุญปัญญาบริหาร(การเงิน)/60 
23601402131นางสาวกนกอร สมานเกียรติบริหาร(การเงิน)/60 
24601402132นางสาวปภัสรา แคล้วไพรีบริหาร(การเงิน)/60 
25601402133นางสาวผกาทิพย์ ต่อพันธ์บริหาร(การเงิน)/60 
26601402134นางสาวพรพิมล ปาวะรีย์บริหาร(การเงิน)/60 
27601402135นางสาวสุดารัตน์ กาญจนสกุลบริหาร(การเงิน)/60 
28601402137นางสาวสุนิสา ทิพมาศนานนท์บริหาร(การเงิน)/60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา