มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 11500133 Section : 02
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1601403102นางสาวกุลพิจิตต์ อาจสามลบริหาร(คอม)/60 
2601403103นางสาวณัฐกาณต์ กลิ่นแจ้งบริหาร(คอม)/60 
3601403105นางสาวพรทิพย์ ชนะพาลบริหาร(คอม)/60 
4601403109นางสาววิลัยลักษณ์ จอดนอกบริหาร(คอม)/60 
5601403111นางสาวส่องดาว อุบลศรีบริหาร(คอม)/60 
6601403112นายอรรถพล ชมญาติบริหาร(คอม)/60 
7601403113นางสาวอัมพา เยาวราชบริหาร(คอม)/60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา